Cartlann Nuachta: 10 Eanáir 2018

Rith Spraoi Chroílíne

Roinnt de na daoine óga a thóg páirt sa Rása 5km a eagraíodh sa Spidéal tar éis na Nollag, ar mhaithe le Croílíne Chois Fharraige.

Ó chlé: Eoin Ó Conghaile, Oisín Mc Hugh, Fionnan Ó Srutháin, Lúc Mc Hugh agus Morgan Mc Hugh.

Ar an gCéadaoin, 27 Nollaig 2017, ghlac ós cionn 200 duine páirt i Ras 5km ar an Spidéal. Rása é seo atá eagraithe le roinnt blianta anuas ag an eagraíocht Croílíne Chois Fharraige. Bailíodh €1,450 ar fad don Chroílíne agus úsáidfear an t-airgead le cothabháil a dhéanamh ar na dífhibrileoirí i gCois Fharraige ó na Forbacha siar go Ros a’ Mhíl agus daoine a thraenáil mar chéad fhreagróirí.

Bhí an mhaidin go deas agus an ghrian ag taithneamh anuas orthu siúd a ghlac páirt san ócáid. Ba í Catherine Ní Dhroighnéan ón Spidéal an chéad bhean abhaile agus Eoin Jennings an chéad fhear. Ba iad Darragh Jennings an chéad bhuachaill agus Aoife Nic Dhonnacha an chéad chailín a chríochnaigh an cúrsa.

Tá Croílíne Chois Fharraige tar éis dífhibrileoirí a chur ar fáil i go leor áiteacha poiblí i gceantar Chois Fharraige le cúpla bliain anuas. Cuireann an eagraíocht traenáil ar fáil in úsáid na ndífhibrileoirí agus i CPR i gCois Fharraige chomh maith.

Jacky Thornton ón Spidéal ag rith sa Rása 5km a eagraíodh sa Spidéal tar éis na Nollag, ar mhaithe le Croílíne Chois Fharraige.


Cead Pleanála i gCois Fharraige

Socraíodh ag cruinniú a thug Cumann Forbartha Chois Fharraige le chéile an tseachtain seo caite, le plé a dhéanamh faoin athrú atá beartaithe a chur ar Phlean Forbartha an Chontae faoi phleanáil sa nGaeltacht, go mb’fhearr gan dul ar aghaidh leis agus, ina áit, síneadh ama a thabhairt do Phlean Áitiúil na Gaeltachta a socraíodh i 2008.

Seo cuid de na pointí atá déanta san aighneacht ón gCumann Forbartha, ag éirigh as an gcruinniú an tseachtain seo caite:

 • Ní plean Gaeltachta atá san Athrú 2(b) atá beartaithe mar nach ndeileálann sé na riachtanais tithíochta in aon áit eile sa nGaeltacht ach sna sráidbhailte An Spidéal, An Cheathrú Rua agus Baile an Chláir.
 • Ní leor an chosaint a thugtar don Ghaeilge, fiú amháin sa Spidéal, an t-aon áit i gCois Fharraige ina mbeidh Clásal Feidhme Teanga le cur i bhfeidhm agus lagaíonn sé an chosaint a bhíodh ann ó 2008 i leith.
 • Tá botúin sa doiciméad féin i dtaobh chomhdhéanamh na ndúichí.
 • Tá an cosc tógála a bhaineann leis na seacht mbealach atá molta don bhóthar nua ag cur as go mór don phobal agus níl aon tagairt dóibh sa doiciméad.
 • Tá rialacha pleanála i bhfeidhm faoi láthair atá deacair a shásamh, nach bhfuil réasúnta agus ar constaic mhór iad do dhaoine ón gceantar atá ag iarraidh teach a thógáil sa bpobal as ar fáisceadh iad. Ní áiríonn an doiciméad na constaicí sin.

Seo a leanas an moladh, ar glacadh leis d’aonghuth ag an gcruinniú, atá curtha ar aghaidh chuig Comhairle Chontae na Gaillimhe: (i) Go dtarraingeofar siar Athrú Beartaithe Uimh. 2(b) agus go ndéanfar síneadh ama cuí a chur le Plean Ceantair Áitiúil na Gaeltachta 20082018; (ii) go ndéanfar tús a chur le próiséas comhairliúcháin le athnuachan a dhéanamh ar Phlean Ceantair Áitiúil na Gaeltachta.

Tuigtear go bhfuil aighneacht seolta isteach chomh maith ag Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga, ag Comharchumann Sailearna Teo., agus ag Comhlacht Forbartha an Spidéil ag iarraidh ar an gComhairle Chontae síneadh ama a thabhairt do Phlean Áitiúil na Gaeltachta 2008–2018 in áit dul ar aghaidh leis an Athrú ar an bPlean Forbartha a bhí beartaithe.

Is féidir an aighneacht a íoslódail mar PDF thíos.

Aighneacht Chríochnúil ón gCumann Forbartha faoi Athrú 2(b)

Is féidir tíocht ar Phlean Forbartha an Chontae mar PDF anseo thíos nó ar shuíomh an Chomhairle Chontae.

Athrú-Beartaithe-go-PFCG-don-Ghaeltacht.pdf

Proposed-Variation-for-Gaeltacht-to-GCDP-2015-2021.pdf


Clár Oibre na Bliana

Ar an Luan seo chugainn, 15 Eanáir, a bheas cruinniú ag Coiste Stiúrtha an Chumann Forbartha le clár oibre a leagan amach don bhliain 2018. Ba mhaith leis an gCumann moltaí a fháil ón bpobal faoin obair ar cheart don Chumann Forbartha tabhairt faoi le linn na bliana.

Is féidir moltaí i scríbhinn a chur ag an gCumann Forbartha, f/ch Seanscoil Sailearna, Indreabhán nó iad a chur ar ríomhphost ag cumannforbartha@nullgmail.com.


Ionad Nua ag Club Foghlaimeoirí Gaeilge

Tá Club na bhFoghlaimeoirí Gaeilge ar ais i mbun oibre tar éis briseadh don Nollaig agus cuirfear fáilte roimh dhaoine nua atá ag iarraidh cur lena gcuid Gaeilge ar bhealach taithneamhach.

Tá ionad nua ag an gClub don rang ar an Máirt. Is i Leabharlann an Spidéil a bheas an rang ag bualadh le chéile as seo amach ag tosú ag 11.00 agus ag críochnú ag 12.50 pm.

Beidh an Club Leabhar ag bualadh le chéile gach Satharn, ag tosaí ar an Satharn seo, thuas staighre Tigh Giblin sa Spidéal ag 12.00 meán lae.

Tosóidh an Club Drámaíochta ar an gCéadaoin seo chugainn, 17 Eanáir, ag 7.00 pm.

Seo leanas an clár seachtainiúil:

 • Rang na Máirte (Leabharlann an Spidéil): Dé Máirt, ag 11.00 am.
 • Seisiún na bhFoghlaimeoirí Ceoil (An Nead): Dé hAoine, ag 8.00 pm.
 • An Club Leabhar (Tigh Giblin): Dé Sathairn, ag 12.00 meán lae.
 • An Club Drámaíochta (Tigh Giblin): Dé Céadaoin, ag 7.00 pm.

Tá rún ag an gClub grúpaí nua a thosaí: grúpa do ghlantosaitheóirí, grúpa staidéir (le DVDanna agus áiseanna foghlama) agus Club ilmheáin. Má tá suim ag aon duine sna grúpaí sin, níor mhiste é sin a chur in iúl tré ríomhphost a sheoladh chuig cfgas1@nullgmail.com.


Ranganna Splanc

Beidh lá cláracháin ag Splanc ar an Déardaoin seo, 11 Eanáir, agus cuirfear tús leis na ranganna ar an Luan seo chugainn, 15 Eanáir. Caithfear gasúir a chlárú don téarma nua le áit a chinntiú, gasúir a bhí i láthair an téarma seo caite san áireamh.

I measc na ranganna/imeachtaí a bheas ar bun tá: Drámaíocht, Damhsa Gaelach, Damhsa ar an Sean-Nós, Amhránaíocht ar an SeanNós, Gligíní, Suathaireacht do Leanaí (Baby Massage), Ciorcal Comhrá do Theaghlaigh agus go leor eile.

Beidh múinteoir damhsa nua ann an téarma seo, Micheál Seoighe, agus beidh athrú beag ar am na ranganna dá bharr seo.

Seo a leanas an clár ama atá ag Splanc don téarma seo ag tosú ar an Luan seo chugainn:

 

Dé Luain:

 • 10.00 am – 12.00 pm: Ciorcal Comhrá do Theaghlaigh.
 • 2.00 am – 2.50 pm: Drámaíocht Naíonáin Bheaga & Mhóra.
 • 3.00 – 4.00 pm: Drámaíocht 7–9 Bliain d’Aois.
 • 4.00 – 5.00 pm: Drámaíocht 10 Bliain +.
 • 5.00 – 6.00 pm: Drámaíocht – Déagóirí, Bliain a hAon ar Aghaidh.
 • 6.00 – 8.30 pm: Damhsa Gaelach – Réalta Ré Órga Ardleibhéal.

Dé Máirt:

 • 3.30 – 4.15 pm: Damhsa ar an Sean-Nós Tosaitheoirí.
 • 4.15 – 5.00 pm: Damhsa ar an Sean-Nós Meánleibhéal.

Dé Céadaoin:

 • 10.30 – 11.30 am: Suathaireacht do Leanaí.
 • 3.30 – 4.15 pm: Amhránaíocht ar an Sean-Nós – Tosaitheoirí.
 • 4.15 – 5.00 pm: Amhránaíocht ar an Sean-Nós – Meánleibhéal.
 • 3.30 – 4.15 pm: Damhsa ar an Sean-Nós – Tosaitheoirí.
 • 4.15 – 5.00 pm: Damhsa ar an Sean-Nós – Ardleibhéal.
 • 6.30 -8.00 pm: Damhsa Gaelach – Réalta Ré Órga – Ardleibhéal.

Déardaoin:

 • 10.00 am – 12.00 pm: Gligíní – Grúpa do Thuismitheoirí & Leanaí.
 • 4.30 – 5.30 pm: Damhsa Gaelach – Tosaitheoirí.

Dé hAoine:

 • 6.00 – 8.00 pm: Damhsa Gaelach – Réalta Ré Órga – Ardleibhéal.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach glaoch ar 091 869571 nó ríomhphost a sheoladh ag eolas@tuismitheoirí.ie.


10 Eanáir 2018