Cartlann Nuachta: 11 Aibreán 2018

Blitz Peile

Lá Náisiúnta Blitz na gClub Gaeltachta 2018

Foireann peile ó Chumann Micheál Breathnach a ghlac páirt sa mBlitz Peile a eagraíodh i bPáirc an Chrocaigh le gairid ag Cumann Peil na mBan, do fhoirne faoi aois ó chlubanna Gaeltachta.


AGM an Chumann Forbartha

Is faoi scáth an Chumann Forbartha a eagraíodh Cuimhneachán an Mine, mí Meithimh seo caite, agus a foilsíodh BISEACH 2017.

Ar an Luan seo chugainn, 16 Aibreán, a bheas a Chruinniú Cinn Bhliana (AGM) ag Cumann Forbartha Chois Fharraige sa gCrann Taca (ITT), ar chúl Shéipeal an Chnoic, ag tosaí ag 8.00pm. Ag an gcuinniú tabharfaidh an cathaoirleach, Donncha Ó hÉallaithe, tuairisc ar obair na bliana agus cuirfidh an cisteoir, Mamie Ní Chualáin, cuntas ar fáil faoi chaiteachas airgid le bliain anuas.

Freastalaíonn an Cumann Forbartha go príomha ar Pharóiste an Chnoic, idir Abhainn Cruimlinne agus Abhainn an Spidéil. Is faoi scáth an Chumann Forbartha a eagraíodh Cuimhneachán an Mine, mí Meithimh seo caite, agus a foilsíodh BISEACH 2017. Sé an Cumann Forbartha atá ag crochadh ainmneacha na mbóithríní bailte faoi láthair.

Naonúr atá ar an gCoiste Stiúrtha agus beidh triúr acu ag seasamh siar ag an gcruinniú, ach i dteideal seasamh aríst. Le freastal ar an gcruinniú ní mhór a bheith cláraithe leis an gCumann Forbartha, tré foirm ballraíochta a líonadh. Tá foirmeacha ar fáil ó Oifig an Chomharchumainn, in Oifig an Chomhar Creidmheasa, san Ionad Tacaíochta Teaghlaigh, nó taobh istigh den doras ag Séipéal an Chnoic. Is féidir foirmeacha líonta a fhágáil ar ais in Oifig an Chomharchumainn ach iad a chur i gclúdach litreach agus Cumann Forbartha Chois Fharraige a scríobh ar an gclúdach.

Ball ar bith atá ag iarraidh rún a chur os comhair an chruinniú, ba cheart an rún a chur ag an gCathaoirleach agus a fhágáil isteach ag Oifig an Chomharchumainn roimh 4.00pm ar an Aoine seo, 13 Aibreán. Is féidir rún a chur ar ríomhphost chomh maith ag an seoladh cumannforbartha@nullgmail.com, roimh an Satharn seo, 14 Aibreán.

Beidh tuairisc iomlán faoin gCruinniú Cinn Bhliana sa gcolún seo an tseachtain seo chugainn.


Plotannai Móna

Tá Comharchumann Sailearna ag tosaí ag baint na bplotannaí móna don bhliain seo. Beidh na plotannaí bainte faoin 24 Aibreán, ach an aimsir a bheith fábharach. Le plot a chur in áirithe ní mhór iarratas a bheith déanta agus íoctha ina iomlán faoin Máirt seo chugainn, 17 Aibreán.

I mbliana €240 an costas atá ar phlot iomlán 55 slat ar fhad agus €120 atá ar leathphlot. Bíonn táille scair €13 le n-íoc chomh maith ag daoine nach scarshealbhóirí iad.

Mar is iondúil, is tré chrannchur poiblí a dhéanfar na plotannaí a dháileadh agus reachtálfar an crannchur ar an Déardaoin, 26 Aibreán, i Seanscoil Sailearna. Is féidir breis eolais a fháil ach glaoch ar oifig an Chomharchumainn ag an uimhir (091) 593017.


Pleanáil sa Spidéal

Tá go dtí an Aoine seo chugainn ag an bpobal aighneachtaí a sheoladh ag Comhairle Chontae na Gaillimhe faoi na leasaithe ar zónáil talúna i sráidbhaile an Spidéil atá molta ag na comhairleoirí contae. Tá ceithre leasú zónála déanta ag comhairleoirí contae na Gaillimhe, a chuireann leis na réimsí talúna a bheadh ar fáil sa Spidéal le haghaidh forbairtí tithíochta. An ceann is conspóidí baineann sé le zónáil tithíochta a chur ar 1.5 acra ar Bhóthar Bhothúna, atá mar chuid de Dhiméin an Spidéil. Is ar iarratas ó Dhónal agus Raymoinde Standún a ghlac Comhairle Chontae na Gaillimhe leis an zónáil tithíochta a chur ar an bpaiste talúna sin. Chuaigh na comhairleoirí in aghaidh an mholadh ón bPríomhfheidhmeannach, Kevin O’ Kelly, nár cheart an zónáil a athrú ar aon chuid de Dhiméin n Spidéil.

Ghlac an Chomhairle Chontae le leasú a mhol Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga go mba cheart go gcoinneofaí an Clásal Chosaint Teanga i gcás forbairtí tithíochta i gceantar Chois Fharraige sa gcaoi is go mbeadh coinníoll Gaeilge ceangailte le 80% d’aon fhorbairt tithíochta ina bhfuil dhá theach nó níos mó, sa Limistéir Pleanála Teanga idir Na Forbacha agus Ros a’ Mhíl. Sa gcéad dréacht de Athru 2(b) bhí an chosaint, a bhíodh i bPlean Áitiúil na Gaeltachta, le fágáil amach, ach rinne an Fóram Pleanála Teanga aighneacht chuimsitheach a chur ar aghaidh ag an gComhairle Chontae faoin dochar don teanga a d’fhéadfadh eascairt as deireadh a chur leis an gClásal Chosaint Teanga.

Tá na leasaithe ar fad atá molta ag na comhairleoirí contae foilsithe agus ar fáil le scrúdú ag an bpobal. Glacfar le aighneachtaí faoi na leasaithe atá déanta ag an gComhairle Chontae suas go dtí an Aoine, 20 Aibreán.


Club Scannán Sailearna

Ar an Déardaoin seo caite bhí slua brea i láthair i Seanscoil Sailearna do scannán deireannach an tseasúir, nuair a taispeánadh an scannán on bhFrainc, BACK TO BURGUNDY.

Beidh an Club Scannán ag tógáil briseadh ar feadh an tsamhraidh go dtí deireadh Mheán Fómhair, nuair a chuirfear tús le séasúr nua de scoth na scannán nua-dhéanta ó thíortha éagsúla ar fud an domhain.


Fíbín ar Chamchuairt

"Tóraíocht" le Fíbín

Tá an chomhlacht drámaíochta Fíbín, atá lonnaithe in Indreabhán, ar chamchuairt faoi láthair leis an dráma ‘Tóraíocht’, leagan nua den scéal fiannaíochta faoi thóraíocht Dhiarmada agus Ghráinne. Thosaigh an chamchuairt ar an Luan seo caite in Amharclann na Cathrach i nGaillimh. Ar an Aoine seo beidh an dráma san Everyman Theatre i gCorcaigh agus ag dul go Bleá Cliath ar an 17/18 Aibreán, áit a mbeidh sé á léiriú i mBaile Bhlainséir san amharclann Draíocht.


Glanadh Suas

Málaí brúscair a bailíodh anuraidh le linn an Glanadh Suas i gceantar Chois Fharraige. Beidh Glanadh Suas na bliana seo ar bun ar an Satharn seo, 14 Aibreán, idir 10.30am agus 12.30pm.

Is ar an Satharn beag seo a bheas an Glanadh Suas i gceantar an Chnoic, eagraithe ag Coiste Timpeallachta an Chumann Forbartha. Iarrtar ar dhaoine tíocht le chéile maidin Dé Sathairn ag 10.30am ag Seanscoil Sailearna agus leanfar leis an obair glantacháin go dtí 12.30pm. Brisfear na daoine a thagann isteach i ngrúpaí le tabhairt faoin nglanadh suas. Le píosa anuas tá go leor brúscair ar dhá thaobh den Bhóthar Mór, caite amach as carrannaí. Tá an cladadh le glanadh chomh maith.

Tugann Comharchumann Sailearna cúnamh leis an nGlanadh Suas gach bliain. Cuireann Comhairle Chontae na Gaillimhe málaí dubha agus miotóga ar fáil go gach duine agus tugann siad leo na málaí líonta ar an Luan. Beidh fáilte roimh dhaoine óga, déagóirí go speisialta, ach a dtuismitheoirí nó duine fásta a bheith freagrach astu.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

Iomáint f 16: Cois Fharraige 1 – 04, Meelick/Eyrecourt 5 – 08.

Iomáint (Idirmheanach): An Spidéal 0 – 16, Carn Mór 2 – 12.

Peil f14: Ml Breathnach 4 – 07, An Cheathrú Rua 0 – 05.

Peil f14: An Spidéal 15 – 10, Carna/Caiseal 8 – 09.

Peil f16: An Spidéal 0 – 09, An Cheathrú Rua 0 – 09.

Sacar (f13): Cois Fharraige 4, Tuam Celtic 1.


Eimear Ní Bhiadha

Eimear Ní Bhiadha ón mBóthar Buí a chroch Craobh na hÉireann sa gComortas Liathróid Láimhe Dúbailte i nGrád Sóisir B, a imríodh an deireadh seachtaine seo caite i nDún na Rí, Co. Chábháin.


11 Aibreán 2018