Cartlann Nuachta: 15 Lúnasa 2018

Gaillimh vs Luimneach i Seanscoil Sailearna

Comórtas Chomhair Creidmheas Cholmcille 2018

Teachtaireacht ó Chomhar Creidmheasa Cholm Cille

A Chairde,
Tá an-áthas orainn go mbeidh muid ag cuir ócáid mhór ar siúl do Chluiche Ceannais Iománaíochta na hÉireann ar an Domhnach!

Mura bhfuil tú ag dul go Páirc an Chrócaigh, bí linn i Seanscoil Shailearna, ón 3 a chlog, áit go mbeidh spás do ós cionn 100 duine chun an cluiche a fheiceáil ar an scáileán mór!

Beidh ticéid le fáil (saor in aisce) ach caithfear iad a bhailiú ó oifigí an Chomhar Creidmheasa in Indreabhán, maidin Dé Sathairn ón 9.30.

Chomh maith leis sin tá comórtas ann chun an leantóir is fearr i gConamara a aimsiú – Duais €50!

Buíochas mór ag dul do Chomhar Chumann Shailearna, do Chumann Forbartha Chois Fharraige, agus don Chlub Scannánaíochta!

Bígí linn!


An Feachtas le Oifig an Phoist in Indreabhán a Choinneáil

Oifig an Phoist, Indreabhán

Tá os cionn 1,000 síniúchán bailithe faoin am seo ag Cumann Forbartha Chois Fharraige, ag iarraidh ar An POST gan an Oifig an Phoist in Indreabhán, taobh le Siopa an Phobail, a dhúnadh.

Tá cúpla lá fágtha ag daoine le síniúcháin a chur leis an achainí, a iarrann ar An Post breathnú go fábharach ar Oifig an Phoist, Indreabhán, a choinneáil ar oscailt agus tús a chur leis an bpróiséas chun máistir poist nua a cheapadh in Indreabhán, nuair a éiríonn an té atá ann as.

Fuair an Cumann Forbartha freagra ar an litir a seoladh ag Príomhfheidhmeannach An Post, an tseachtain seo caite agus dúradh sa litir go bhfuil an scéal á fhiosrú faoi láthair.

Tá sé i gceist ag an gCumann Forbartha na síniúcháin a bhailiú ar an Aoine seo, 18 Lúnasa, len iad a chur chun bealaigh an lá céanna.

Tá foirmeacha, le haghaidh na síniúcháin a bhailiú, ar fáil in Oifig an Phost Indreabhán, ag na tills i Siopa an Phobail agus in oifig an Chomhar Creidmheasa ar an gCnoc.


Taispeántas Chois Fharraige 2018

Anthony Flaherty, Baile an tSagairt, An Spidéal agus a chapall Danesfield Fairy

Mar is iondúil beidh Taispeántas Chois Fharraige ar bun sa Spidéal ar an gcéad Domhnach den chéad mhí eile, 2 Meán Fómhair.

Sé an Luan seo chugainn, 27 Lúnasa, an dáta deireannach i gcóir na bhfoirmeacha iontrála. Tá na foirmeacha ar fáil ó Chomhlacht Forbartha an Spidéil, i lár an tsráidbhaile. Is féidir an clár a íoslódáil ón suíomh seo.

Tá liosta mór comórtais ann do idir chapaillíní agus caoirigh, glasraí agus torthaí, bláthanna agus ceardaíocht, cácaí agus milseogaí, ealaíon agus grianghrafadóireacht. Tá neart comórtais ann do ghasúir agus do na déagóirí, gach ach €1 mar tháille iontrála.

Is féidir breis eolais a fháil ach glaoch a chur ar Aodán Mac Donnacha, Comhlacht Forbartha an Spidéil, ag an uimhir 091553666.

Is féidir PDF den chlár a léamh nó a íoslódáil anseo: Taispeántas Chois Fharraige – Clár 2018


An Cumann Liathróid Láimhe ag Corn an Domhain

Eimear Ní Bhiadha le Bonn Airgead ag Corn an Domhain 2018

Eimear Ní Bhiadha le Bonn Airgid ag Corn an Domhain 2018

Tá ag éirí thar barr ag na imreoirí ó Chumann Liathróid Láimhe Micheál Breathnach ag Corn an Domhain i Minnesota.

Go dtí seo tá 4 bonn buaite ag imreoirí ón gCumann: péire an duine ag Eimear Ní Bhiadha ón mBóthar Buí agus ag Eimhin Ó Diollúin ón bPúirín.

Fuair Eimhin an bonn óir don chomórtas singil aon bhalla faoi 17 agus fuair sé bonn airgid sa gcomórtas dúbailte.

Fuair Eimear an bonn óir don chomórtas dúbailte B faoi 19 agus fuair sí bonn airgid sa gcomórtas singil do chailíní faoi 19.

Eimhin O Diollúin le Bonn Ór Corn an Domhain 2018

Eimhin O Diollúin le Bonn Óir ag Corn an Domhain 2018


Cór ó Albain sa tSeanscoil

Cór Chois Fharraige agus iad ag casadh i Obán na hAlban dhá bhliain ó shin.

Bhí slua breá i láthair i Seanscoil Shailearna, Indreabhán ar an Satharn seo caite le fáilte a chur roimh an Cór Gaidhilge as Obain in Albain, a bhí tagaithe anonn le casadh le Cór Chois Fharraige faoi stiúr Aisling Ní Neachtain.

Dhá bhliain ó shin a thug Cór Chois Fharraige cuairt ar Obain, baile cois cósta in Iarthar na hAlban, áit ar chas siad ag ceolchoirm. Tar éis an cheolchoirm lean an ceol agus an amhránaíocht ar aghaidh i dTigh Chualáin le neart damhsa chomh maith, le muintir na hAlban ag tabhairt faoi dhamhsaí na hÉireann agus lucht Chois Fharraige ag foghlaim corr damhsa ó Albain.


Comharchumann Shailearna – Cruinniú Ginearálta Bliantúil

Tionólfar Cruinniú Ginearálta Bliantúil scairshealbhóirí Chomharchumann Shailearna Teo. i Seanscoil Shailearna, Déardaoin, 13 Meán Fómhair, 2018 ag 8.00 i.n.

Tá folúntais le líonadh ar an mBord Stiúrtha i gceantar feidhme an Chomharchumainn, agus tá páipéir ainmniúcháin do thoghchán an Bhoird Stiúrtha le fáil in oifig an Chomharchumainn.

Ní mór páipéir ainmniúcháin agus rúin le haghaidh an Chruinnithe Ghinearálta Bhliantúil a bheith faighte in oifig an Chomharchumainn, na hAille, Indreabhán roimh 4.00 i.n. Dé hAoine, 7 Meán Fómhair, 2018.

Is do scairshealbhóirí an Chomharchumainn a bhfuil a gcuid scaireanna íoctha suas chun dáta acu amháin an cruinniú seo. Caithfidh moltóirí agus cuiditheoirí gach rúin a bheith ina scairshealbhóirí agus a gcuid scaireanna a bheith íoctha suas chun dáta acusan chomh maith. Is é an cás céanna é d’iarrthóirí Boird, ag a moltóirí agus ag a gcuiditheoirí.

Lochlainn Ó Tuairisg

Rúnaí an Bhoird Stiúrtha


Bainisteoir ag Teastáil

Tá an Crann Taca (Ionad Tacaíochta Teaghlaigh) ar an gCnoc in Indreabhán ag cuartú Bainisteora. Oibreoidh an Bainisteoir faoi stiúir an Bhoird Stiúrtha i gcur i bhfeidhm chlár oibre na heagraíochta. Is ról ceannasaíochta atá i gceist ag tacú le clár oibre uaillmhianach a chur i gcrích. Níor mhór don iarratasóir sárscileanna bainistíochta agus cumarsáide a bheith acu chomh maith le togha na Gaeilge labhartha agus scríofa.

Iarrtar ar iarratasóirí CV agus litir iarratais a sheoladh chuig: an Rúnaí, an Crann Taca, an Cnoc, Indreabhán, Co. na Gaillimhe. Is é Dé hAoine 31 Lúnasa an spriocdháta.

Tá chuile eolas ar fáil ón gCrann Taca ag ittt@nulleircom.net nó ag an uimhir 091-593132. Is fostóir comhionannais deiseanna é an Crann Taca.


Ábhar á Lorg don Iris Biseach 2018

Tá ábhar á chuartú don iris BISEACH 2018, an iris a fhoilsíonn Cumann Forbartha Chois Fharraige go bliantúil. Bíonn an-rachairt ar an iris gach bliain nuair a thagann sé amach mí Dheireadh Fómhair. Anuraidh díoladh os cionn 500 cóip den iris i siopaí an cheanair.

Chomh maith le altanna faoi stair áitiúil agus imeachtaí reatha i gceantar Chois Fharraige, is iondúil go mbíonn neart grianghrafanna san iris, idir grianghrafanna nua agus grianghrafanna a tógadh na blianta ó shin.

Fáilteoidh coiste eagarthóireachta na hirise roimh ábhar spéisiúil ar bith, idir seanchas, stair áitiúil, grianghrafanna, eolas faoi eagraíochtaí atá ag feidhmiú sa gceantar chomh maith le tuairimíocht. Bheadh spéis faoi leith i seanphictiúirí. Má chuirtear ar fáil iad déanfar iad a scanáil go cóip digiteach agus a thabhairt ar ais arís slán sábháilte.

Is féidir dul i dteagbháil leis an gcoiste eagarthóireachta ach ríomhphost a sheoladh ag cumannforbartha@nullgmail.com nó téacs a sheoladh ag 0864048881.

Sé deireadh Lúnasa an spriocdáta atá ann le ábhar a chur ar fáil.


Torthaí Spóirt

Peil Mionúir C (Iarthar): An Fhairche 9-15, Clg Mícheál Breathnach 2-14.
Peil Sóisir A (Iarthar) Roinn A: Na Piarsaigh 0-5, CLG Bhearna 4-18.
Sraith Peile Roinn 2: An Spidéal 0-19, Maigh Cuilinn 2-6.


Briseadh do Nótaí Chois Fharraige

Tá briseadh á thógáil ag an ngrúpa a chuireann Nótaí Chois Fharraige ar fáil don Churadh Chonnachta gach Déardaoin. Beidh an colún le nuacht agus eolas ó Chois Fharraire ar ais aríst tús Meán Fómhair. Idir an dá linn is féidir i gcónaí míreanna nuachta, pictiúirí nó eolas faoi imeachtaí, a sheoladh i bhfoirm leictreonach chuig notaicoisfharraige@nullgmail.com le cur ar an suíomh idirlíon seo, áit a mbeidh míreanna nua á n-uaslódáil gach seachtain.


15 Lúnasa 2018