Cartlann Nuachta: 15 Nollaig 2021

Rugbaí na mBan

Rugby na mBan leis an gCorn

Seisear ó cheantar Chois Fharraige a bhí ar fhoireann rugbaí Uachtar Ard faoi 16, ar éirigh leo Craobh Chonnacht faoi 16 a bhuachan ar an Domhnach seo caite nuair a bhuail siad Áth Chinn 40 – 0.

Ina seasamh, ó chlé: Cliodhna Ní Chonghaile, Ailbhe Ní Ghionnáin (Capt), Faye Ní Chionnaith agus Aoife Ní Chonghaile.

Chun tosaigh, ó chlé: Louise Seoighe, Amy Ní Thuathail.

[Pictiúr: Fionnuala Mc Donagh]


Laoise Ní Bhéarra ar an gCláirseach

Laoise Ní Bhéarra ó Bhothúna ar an gcláirseach, ag casadh ag seisiún a bhí san ardán i bPáirc an Chnoic ar an Luan seo caite.


Tesco

Siopa an Phobail

Siopa an Phobail in Indreabhán atá i measc na siopaí de chuid Joyces atá á dhíol le TESCO

Tá litir seolta ag Cumann Forbartha Chois Fharraige chuig Príomhfheidhmeannach Tesco in Éirinn, Kari Daniels, ag iarraidh orthu an t-ainm ‘Siopa an Phobail’ a choinneáil os cionn an dorais, má éiríonn leo an t-ollmhargadh in Indreabhán a cheannach ó Joyce’s, mar atá beartaithe.

Iarrann Cumann Forbartha Chois Fharraige, chomh maith, nach mbeadh aon athrú sa nósmhaireacht teanga san ollmhargadh, nuair a thógann Tesco ceannas air. Moltar do Phríomhfheidhmeannach Tesco úsáid a bhaint as seirbhísí teanga atá ag an bhFóram Pleanála Teanga do cheantar Chois Fharraige, chun “polasaí teanga a fhorbairt don siopa ó thaobh freastal ar chustaiméirí, ó thaobh comharthaíochta agus ó thaobh earcaíocht is traeneáil foirne”.

súil ag an gCumann Forbartha castáil le bainistíocht TESCO sa bhliain nua le ceisteanna a bheadh ag déanamh imní don phobal a phlé.


Comharthaí na mBóithrí Bailte

Tá scéal fáighte ag Cumann Forbartha Chois Fharraige go bhfuil maoiniú ceadaithe ag an scéim FLAG a reáchtálann BIM, le níos mó comharthaí a chrochadh ar Bhóthar Chois Fharraige, le ainmneacha traidisiúnta na mbóithre bailte greanta orthu. Is beag nach bhfuil comhartha crochta ag an gCumann Forbartha, le cúnamh ó Scéim Sóisialta Pobail, ag ceann gach bóithrín ó Abhainn Casla chomh fada soir le Séipéal an Chnoic.

Tá roinnt eile le crochadh idir seo agus an Nollaig. Tá sé i gceist ansin na bóithríní idir Abhainn an Chnoic agus Abhainn an Spidéil a dhéanamh san earrach.

Le linn saoire na Nollag beidh daoine ón gCumann Forbartha ag déanamh fiosraithe sna bailte éagsúla faoi na sean-ainmneacha ar na bóithríní a bhíodh in úsáid.


Moltaí faoin mBus

Tá aighneacht curtha chuig an NTA ag Cumann Forbartha Chois Fharraige le moltaí ann faoi na bealaí éagsúla a d’féadfaí feabhas a chur ar an tseirbhís bus poiblí atá ar fáil i gCois Fharraige. Seo a leanas cuid de na moltaí atá déanta san aighneacht le níos mó daoine a mhealladh le úsáid a bhaint as an tseirbhís bus:

 • Praghas na dticéad fillte ar 424 a laghdú agus go mbeadh leabhrán ticéad le ceannach sna siopaí áitiúla ar phraghas níos saoire fós.
 • Bus speisialta ar maidin agus tráthnóna a chur ar fáil do mhic léinn atá ag freastal ar chúrsaí san Ollscoil agus sa GMIT.
 • Go ndéanfaí amclár na mbusanna a athrú beagán le go mbeadh amantaí an 424 níos feiliúnaí do dhaoine a bhíonn ag taisteal ar an traen ó Ghaillimh.
 • Go n-athrófaí an bealach a thógann an 424 isteach go lár na cathrach le gur féidir úsáid a bhaint as na lánaí bus atá ar Bishop O’Donnell Road, in áit a bheith sáinnithe sa tranglam tráchta i mBóthar na Trá ar maidin agus tráthnóna.
 • Go mbeadh seirbhísí BUSLINK ag tabhairt daoine ó Cheantar na nOileán agus ó Iorras Aithneach go Casla agus go dtí an Teach Dóite, le go mbeidís in ann an bus ón gCeathrú Rua nó ón gClochán a úsáid.
 • Go ndéanfaí scáthláin bus a thógáil anseo is ansiúd ar Bóthar Chois Fharraige.

Post i Ros a’ Mhíl

Tá post spéisiúil le líonadh i Ros a’ Mhíl ag Aran Island Ferries. Tá an comhlacht farantóireachta ag cuartú duine díograiseach le taithí agus scileanna díolacháin, ar cainteoir líofa Gaeilge é nó í, a bheas in ann labhairt go díreach leis na custaiméirí a bhíonn ag dul go hÁrainn. Duine le dea-scileanna cumarsáide agus dea-bhéasa díolacháin ar an bhfón. Gach eolas ach dul i dteagbháil leis an gcomhlacht farantóireachta trí ríomhphost a sheoladh chuig island@nullaranislandferries.com.


Siopadóireacht na Nollag

Slua sa Spidéal do Lasadh na Soilsí 2021

Tá An Spidéal lasta suas go breá an Nollaig seo, le soilsí ar fud an tsráidbhaile agus crann Nollag breá socraithe ag Cill Éinde. Faraor, rinne an stoirm Barra an crann a leagan go talamh. Bhris an crann san áit a ndeachaigh sé sa talamh. Ach tá gach rud curtha ina cheart arís.

Tá an scéim Stuif na Nollag á eagrú arís i mbliana ag an bhFóram Pleanála Teanga le daoine a ghríosadh le dul ag siopadóireacht go háitiúil le linn na Nollag agus bronntanais á gceannach acu. Idir seo agus an Nollaig beidh pictiúir agus físeáin á bhfoilsiú ag an bhFóram ar na meáin shóisialta agus ar an Nuachtlitir a chuireann an Fóram amach gach Déardaoin, le léargas a thabhairt ar na seirbhísí agus ar na táirgí atá ar fáil i gCois Fharraige. Agus beidh deis ag an bpobal duaiseanna a bhuachan ach ‘grá’, ‘roinn’ nó ‘tagairt’ a bhrú ar na físeáin ar an gcuntas.


CST: Tuairisc an Bhainisteora

Comharchumann ShailearnaAr an Déardaoin seo caite, 2 Nollaig, tionóladh an Cruinniú Cinn Bhliana do scairshealbhóirí Chomharchumann Shailearna (CST). Is ar an gcóras zúm a tionóladh an cruinniú agus bhí thart ar 25 scairshealbhóir i láthair.

Seo a leanas cuid de na príomhphointí a bhí ag bainisteoir Chomharchumainn Sailearna, Peigí Uí Chéidigh, ina tuairisc don AGM:

 • Go bhfuil Comharchumann Sailearna ag iarraidh ar an gComhairle Chontae an seacht n-acra talún atá le ceannach ó Údarás na Gaeltachta sa Spidéal a athchriosú le haghaidh tithíocht in-acmhainne.
 • Go bhfuil iarratas déanta ar Údarás na Gaeltachta le airgead a fháil chun staidéar féidireachta a dhéanamh ar Sheanscoil Sailearna agus ar an bhforbairt a theastódh a dhéanamh ar an tSeanscoil. Tá an chéad chéim tógtha, sa méid is go bhfuil oifigí an chomharchumainn bogtha amach ón tSeanscoil agus anois sa bhfoirgneamh ar a cúl agus seomra cruinnithe réitithe thuas staighre ann.
 • Go mbeidh siopa carthanachta á oscailt trasna ó Shéipéal an Chnoic, san áit a mbíodh Tigh Shaughnessy fadó agus faoi láthair tá uasghrádú á dhéanamh ar an siopa ar chostas €135,000. Tá súil ag an gcomharchumann an siopa carthanachta a bheith ar oscailt mí Aibreán/Bealtaine 2022.
 • Go bhfuil Máistirphlean Fuinnimh á ullmhú faoi láthair don cheantar ó Abhainn an Spidéil go Abhainn Chasla agus suas ceantar Sheana Féistín.
 • Go bhfuil ionad nua beartaithe le tógáil i gCois Fharraige, “a dhéanfaidh margaíocht ar theanga agus ar oidhreacht na Gaeilge agus ar theangacha ceilteacha eile chomh maith le Mol Digiteach”. Tá fo-choiste á chur le chéile go luath chuige sin.
 • Go raibh luach €1,709.610 ag an infheistíocht a rinne an comharchumann leis an airgead ó na muilte gaoithe. Is ionann san agus brabach de €208,268.85 déanta ar an infheistíocht.
 • Go bhfuil freagracht glactha ag an gComharchumann as an bPáirc Spraoi in aice le Páirc an Chnoic agus go bhfuil fo-choiste bunaithe “le sláinte agus sábháilteachta na n-úsáideoirí a chinntiú chomh fada agus is féidir”.
 • Go bhfuil an comharchumann ag tacú leis an ngrúpa oibre de chuid an Chumann Forbartha le Coill Phobail a fhorbairt i gCois Fharraige agus go mbeifear ag breathnú ar thalamh an Údaráis, féachaint an mbeadh aon chuid feiliúnach don togra.
 • Go bhfuil Siúlóid Chois Cladaigh á fhorbairt i gcomhar le Údarás na Gaeltachta.

Bonn Airgid ag Bearna/Na Forbacha

Tá bonn airgid le bronnadh ar an gclub iomána, Bearna/Na Forbacha san athbhliain ó Fhondúireacht Sheosamh Mhic Dhonncha, a reachtálann Glór na nGael i gcomhar le Cumann Lúthchleas Gael. B’iománaí mór le rá é Seosamh Mac Donncha, nó Joe Mc Donagh mar ab fhearr aithne air, a bhí in ionadaí ar an bhfoireann a bhain Craobh na hÉireann do Ghaillimh sa mbliain 1980.

Bhí cónaí ar Joe i mBearna go dtí gur bhásaigh sé sa mbliain 2016. Tá sé tráthúil mar sin go bhfuil an bonn airgid in onóir Joe le bronnadh ar club iomána Bearna/Na Forbacha san athbhliain.

Seo a leanas an fochoiste a chuir an t-iarratas le chéile: Murt Ó Cualáin, Tomás Ó Síochán, Tadhg Ó Cualáin agus Jamie Ó Coincheanainn agus tá siad fíorbhuíoch le chuile dhuine a thug cabhair dóibh.

Beidh bronnadh an bhonn airgid ar bun i bPáirc an Chrócaigh san athbhliain.


Club Scannán: An Chéad Séasúr Eile

Ar an Déardaoin seo caite cuireadh críoch le séasúr scannán a bhí ar bun i Seanscoil Sailearna, eagraithe ag Club Scannán Sailearna. Tá sos á thógáil anois ag an gClub Scannán ach tá sé i gceist tús a chur le séasúr nua théis na Nollag ar an Déardaoin, 27 Eanáir, 2022. Faoi láthair tá Coiste an Chlub Scannán ag roghnú na scannáin a bheas ar an gclár don chéad shéasúr eile.


Leitir Móir i gCraobh Chonnacht

D’éirigh le Naomh Anna Leitir Móir an ceann is fearr a fháil ar Ghaeil Mhaigheo i gcluiche leathcheannais na gclubanna idirmheánacha peile ar an Domhnach seo caite agus áit a chur in áirithe sa gcluiche ceannais, a imreofar tar éis na Nollag.

Bhí an chuma ar an scéal go raibh an cluiche buaite ag foireann Mhaigheo ag deireadh an seasca noiméad nuair a scóráil siad cúl. Sén chaoi gur bhuail an pheil an trasnán agus nuair a tháinig sé amach gur éirigh le duine de thosaithe Mhaigheo é a chur san eangach. Théis don réiteoir an cheist a phlé leis an mbeirt mhaor cúil, socraíodh go raibh fear Mhaigheo sa gcearnóg nuair a rug sé ar an bpeil agus chríochnaigh an cluiche ar chomhscór.

Bhí an ghaoth ag Gaeil Mhaigh Eo san gcéad leath agus bhíodar ceithre chúilín chun cinn sula scóráil Leitir Móir, ach ansin scóráil siad dhá chúl i ndiaidh a chéile, an chéad cheann ó Oisín Mac Donnacha agus an darna ceann ó Mhaitiú Bairéad. D’fhreagair fir Mhaigh Eo le trí chúilín i ndiaidh a chéile.

Ag leath ama bhí Gaeil Mhaigh Eo cúilín amháin chun tosaigh ach bhí an ghaoth láidir ag Leitir Móir sa darna leath. Má bhí, ní raibh siad in ann breith suas ar Ghael Maigh Eo agus gan ach cúig noiméad fágtha ar an gclog, bhí fir na Gaeltachta ceithre chúilín taobh thiar. Tugadh Ferdia Breathnach isteach agus scóráil sé dhá chúilín ó chiceanna saor i ndiaidh a chéile. Le seasca noiméad caite ar an gclog bhí dhá chúilín fós idir na foirne. Rinne Eoghan Ó Loingsigh obair laoich nuair a d’éirigh leis an dá chúilín a aimsiú ón imirt leis an gcluiche a chothromú. D’éirigh le Gaeil Mhaigh Eo an liathróid a aimsiú ón gcic amach. Buaileadh cic air a bhuail an trasnán. Chuir duine a bhí ina sheasamh sa gcearnóg é san eangach ach níor ardaíodh an brat uaithne.

San am breise a imríodh, bhí Leitir Móir níos aclaí agus d’éirigh leo gan stró an cluiche a bhuachan agus ceithre chúilín le spáráil. Chríochnaigh sé 3 – 12 in aghaidh 1 – 14.

Beidh Naomh Anna ag casadh le Naomh Faithleach ó Ros Comáin i gcluiche ceannais Chonnacht théis na Nollag ar an Satharn, 8 Eanáir.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

 • Peil (Idirmheánach): Naomh Anna, Leitir Móir 3 12, Gaeil Mhaigh Eo 1 14.
 • Sacar (Roinn I): Cois Fharraige 1, Dynamo Blues 2.
 • Sacar (Roinn I): Mac Dara 2, Knocknacarra 4.
 • Sacar (Roinn 3): Bearna/Na Forbacha 4, Gort Utd. 4.
 • Sacar (faoi 17): Cois Fharraige 1, Cregmore/Claregalway B 0.
 • Sacar (faoi 15): Macdara 2, Athenry 3.
 • Sacar (Cailíní faoi 14): Bearna/Na Forbacha 5, Cregmore/Claregalway 0.
 • Sacar (Cailíní faoi 12): Bearna/Na Forbacha 5, Athenry 0.
 • Sacar (faoi 13): Bearna/Na Forbacha 2, Ballinasloe 0.
 • Sacar (faoi 13): Mac Dara 3, West Coast Utd. 2.
 • Sacar (faoi 13): Mac Dara 3, Bearna/Na Forbacha C 1.

15 Nollaig 2021