Cartlann Nuachta: 22 Samhain 2023

Gradam do Shiopa an Phobail (TESCO), Indreabhán

Ceathrar den fhoireann ó Shiopa an Phobail (TESCO), Indreabhán, a bhí i láthair i bPáirc an Chrócaigh, an tseachtain seo caite, nuair a bronnadh trí bhonn óir ar an siopa, mar aitheantas ar an seirbhís agus ar an gcomharthaíocht trí Ghaeilge i Siopa an Phobail.

Ó chlé: Peigí Malone, Bríd Ní Chéidigh, Majella Ní Chonghaile (Bainisteoir) agus Bridie O Donnell.


Cruinniú faoin Tithíocht sa nGaeltacht

Cuirfear tús le feachtas nua i nGaeltacht Chonamara chun dul i ngleic leis an bhfadhb tithíochta sa nGaeltacht, nuair a thionólfar cruinniú poiblí sa Spidéal ar an Domhnach seo chugainn, 26 Samhain.

Beidh an sár-cheoltóir, Breandan Begley, mar aoichainteoir ag an gcruinniú. Bhí feachtas mór ar bun ag Breandán an bhliain seo caite faoi na deacrachtaí a bhíonn ag daoine ó na Gaeltachtaí go minic cead pleanála a fháil ar a bhfód dúchais.

In Inis Fáil (Oifig Pleanála Teanga), trasna ón séipéal sa Spidéal, a bheas an cruinniú ar bun, ag tosú ag 6.00pm.


IMEALL ag Cuartú Daoine Óga le Spéis sa Timpeallacht

Tá an eagraíocht IMEALL ag iarraidh grúpa daoine óga a thabhairt le chéile, chun go ndéanfaidh siad feachtas ealaín-bhunaithe a chruthú i measc daoine óga i gceantair Ghaeltachta le linn 2024. Tá IMEALL lonnaithe i gConamara agus páirteach sa tionscadal Eorpach ar a dtugtar FEACHTASÓIRÍ ÓGA AERÁIDE DON MHARGADH GLAS EORPACH.

Daoine óga idir 18 agus 30 bliain d’aois, a bhfuil Gaeilge líofa acu agus suim láidir acu sna healaíona chomh maith le cúrsaí timpeallachta agus comhshaoil, atá á lorg le bheith páirteach sa ngrúpa. Cuirfear deiseanna maoinithe agus tacaíochta ar fáil do na daoine óga a bheas páirteach sa tionscadal.

Ar an Domhnach seo chugainn, 26 Samhain, a chuirfear tús leis an tionscadal le lá inspioráide ag POTA Caifé, An Tulach, idir 11.00am agus 5.00pm. Beidh ceardlanna ar bun idir Eanáir agus Meitheamh 2024.

Chun spás a chur in áirithe, cuardaigh Cuisle an Chomhshaoil: Meitheal Mhachnaimh ar www.eventbrite.com.


AGM Chomharchumann Sailearna

Peigí Ní Chéidigh, Bainisteoir Chomharchumann Sailearna Teo (CST) le Tomás Ó Siocháin, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, ag seoladh Plean Gníomhaíochta Cúig Bhliana don cheantar i gCois Fharraige idir Abhainn an Spidéil siar go Abhainn Chasla.

An Comharchumann a chuir an plean le chéile.

Céadaoin na seachtaine seo caite bhí thart ar 30 scairshealbhóir i láthair i Seanscoil Sailearna nuair a tionóladh Cruinniú Bliantúil Chomharchumann Shailearna (CST). Cuireadh Ráitis Airgeadais don bhliain 2022 os comhair an chruinniú agus glacadh leo. Tuairiscíodh go raibh easnamh de €82,824 a bhain le gnáth-imeachtaí an Chomharchumainn i 2022, i gcomparáid le easnamh de €81,039 sa mbliain 2021 agus gur thit luach na hinfheistíochta i Pershing Securities International Limited ó €1,531,192 go €1,393,562 le linn na bliana, rud a d’fhág sé easnamh iomlán de €220,454 don bhliain 2022, i gcomparáid le farasbarr de €103,403 i 2021.

Rinne bainisteoir an Chomharchumainn, Peigí Uí Chéidigh, cur síos cuimsitheach ar obair an Chomharchumainn sa tuairisc a chuir sí i láthair an chruinniú. Labhair sí faoin bplean a bhí ag an gComharchumann deontas de €300,000 a chaitheamh ar an gcóras soilsithe agus fuaime san amharclann a fheabhsú, chomh maith le doirse is fuinneoga nua PVC a chur isteach in áit na gcinn adhmaid atá ann faoi láthair. Ní mó ná sásta a bhí roinnt daoine leis an bplean fuinneoga déanta as cedar, a bhaint amach. Dúirt daoine a bhí ag an gcuinniú nach raibh aon locht ar na fuinneoga agus nár cheart iad a athrú. Gealladh go ndéanfadh an Bord Stiúrtha ‘aithbhreithniú’ ar an gcinneadh na fuinneoga a athrú, i bhfianaise go ndearna ceardaithe áitiúla na fuinneoga sa tSeanscoil agus gur cuid iad d’oidhreacht na háite.

Labhair an Bainisteoir faoin bPlean Fuinnimh don cheantar atá curtha le chéile ag an gComharchumann agus faoin spéis atá ag an eagraíocht tithíocht a fhorbairt sa gceantar do chainteoirí Gaeilge ón áit, dá mbeadh talamh feiliúnach ar fáil.

Dúirt an Cathaoirleach, Seán Ó Tuairisg, go bhfuil staidéar féidireachta le déanamh maidir leis an úsáid is fearr a d’fhéadfaí a bhaint as an suíomh cúig acra trasna ó Shéipéal an Chnoic, talamh atá i seilbh an Chomharchumainn. Dúirt sé go bhfuil spéis ag an gComharchumann é a fhorbairt mar áit le daoine ón diaspora a mhealladh abhaile le fostaíocht a chur ar fáil ann. Maidir leis an ngéarchéim tithíochta sa gceantar, dúirt sé chomh maith go raibh dhá chruinniú ag an gComharchumann le grúpa a chuireann tithe ar fáil ar phraghas réasúnta.

Ghlac an Cathaoirleach buíochas leis an mBainisteoir, Peigí Uí Chéidigh, agus leis an bhfoireann, Nóirín Nic Lochlainn san oifig agus Yvonne Ní Chlochartaigh a bhí i bhfeidhil an siopa Scéal Eile.

Ceapadh an triúr nua seo a leanas ar an mBord Stiúrtha: Ann Marie Ní Churraoin; Breandán Pheter Ó Cualáin agus Mary Ní Dhóchair. Dúradh go raibh folúntas amháin ar an mBord Stiúrtha do ionadaí ó cheantar Ros a’ Mhíl.

Cuireadh rún os comhair an chruinniú ag tabhairt treoir don Bhord Stiúrtha teastas scair a chur ar fáil do na scairshealbhóirí go léir. Tarraingíodh siar an rún agus glacadh leis go ndéanfaí fógraí a chur sna nuachtáin agus ar RnaG go bhféadfadh scairshealbhóirí teastas scair a fháil san oifig am ar bith le linn na seachtaine nó ar laethanta áirithe, a bheadh socraithe, i Seanscoil Sailearna thar deireadh seachtaine.


Soilse na Nollag sa Spidéal

Soilsí an Spidéil - Airdín Buí

Beidh baile beag An Spidéil faoi shoilse arís i mbliana.

An tseachtain seo caite bhí na soilsí á gcrocadh.

Beifear ag lasadh na soilse don Nollaig ar an Domhnach, 3ú Nollaig, ag séipéal Cill Éinne, ag 6.00pm.


TRÁTH NA gCEIST ag Scoil Sailearna

Tigh Chualáin

Tigh Chualáin

Tá Tráth na gCeist le reáchtáil ag Coiste na dTuismitheoirí ag Scoil Sailearna ar an Déardaoin, 7 Nollaig, i dTigh Chualáin.

Beidh táille €10 in aghaidh an duine, nó €40 do bhord de cheathrar le íoc le páirt a ghlacadh ann. Beidh duaiseanna iontach ann.

Cuirfear tús le cúrsaí ag 7.00pm.


Gradaim Bronnta ar Ghnóanna i gCois Fharraige

Heidi Gotthalmseder ón Spailpín Fánach (Ceardlann an Spidéil) ag glacadh le Gradaim Ghnó(trí bhonn óir) mar aitheantas ar an seirbhís trí Ghaeilge atá ar fáil ón Spailpín Fánach.

Ó chlé: Pat Carey, Cathaoirleach, Glór na nGael; Heidi Gotthalmseder agus Gearóid Ó Murchú ón Spailpín Fánach; Mary Kennedy (Nationwide, RTÉ).

Ag ócáid a bhí i bPáirc an Chrócaigh le gairid bronnadh Gradaim ar roinnt ghnónna i gCois Fharraige mar aitheantas ar an seirbhís trí Ghaeilge atá ar fáil ag an bpobal iontu.

Seo é an dara bliain do Scéim na ngGradam Gnó, atá eagraithe ag Glór na nGael chun aitheantas a thabhairt do ghnónna a chuireann an Ghaeilge chun tosaigh sa ngnó.

Trí bhonn ar fad a bhí ar fáil: Comharthaíócht; Ábhair Mhargaíochta & Brandáil; Seirbhís Ghaeilge don Chustaiméir.

Seo thíos na gnónna i gCois Fharraige ar a bronnadh na gradaim ghnó i mbliana:

 

TESCO (Siopa an Phobail), Indreabhán: trí bhonn óir.

AN GARRAÍ GLAS, Indreabhán: trí bhonn óir.

CLÓDÓIRÍ CL PRINT, Casla: trí bhonn óir.

AN SPAILPÍN FÁNACH, An Spidéal: trí bhonn óir.

RÚNDA (Caifé), An Spidéal: bonn óir agus dhá bhonn airgid.


Pleananna do Chois Fharraige

plean teanga cf 2016

Ar an gCéadaoin seo caite seoladh Plean Gníomhaíochta (2023 – 2028) don cheantar ó Abhainn an Spidéil go hAbhainn Chasla, ceantar feidhme CST, ina bhfuil os cionn 4,500 duine lonnaithe.

Comharchumann Sailearna a chuir an plean don cheantar i dtoll a chéile, bunaithe ar mholtaí agus smaointí a tháinig isteach ó 33 rannpháirtithe. Agus é ag seoladh an Plean Gníomhaíochta ina bhfuil 50 moladh déanta, dúirt Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Tomás Ó Síocháin, go raibh an plean uaillmhianach.

An chéad mholadh atá sa bplean baineann sé le Seanscoil Sailearna: “Go mbeadh Seanscoil Sailearna forbartha agus maoinithe mar Amharclann Náisiúnta Gaeltachta/Ionad Ealaíon agus Cultúrtha ina mbeadh fócas, spás agus áiseanna ann le hardán a chur ar fáil d’ealaíontóirí na Gaeltachta agus na Gaeilge, chomh maith leis an diaspora atá scaipthe ar fud na cruinne.”

Tá moladh suntasach amháin faoin ngéarchéim tithíochta i gCois Fharraige. Moltar “Suíomhanna/Píosaí Talún a bheadh feiliúnach do thithíocht a aithint/aimsiú i gceantar feidhme an chomharchumainn a bheadh feiliúnach chun scéim/scéimeanna tithíocht inacmhainne a fhorbairt do chainteoirí dúchasach ón gceantar.”

Tá cóipeanna den Phlean Gníomhaíochta ar fáil ó oifig an chomharchumainn ar chúl Seanscoil Sailearna.


Club Scannán Sailearna

An Déardaoin seo, 23 Samhain, beidh scannán ón gCóiré Theas, RETURN TO SEOUL, á thaispeáint ag Club Scannán Sailearna i Seanscoil Sailearna, ag tosú ag 8.15pm, mar is gnáth. Tá an scannán bunaithe ar scéal faoi bhean óg Fhrancach, a fhilleann ar Seoul i gCóiré Theas, áit ar saolaíodh í agus anois tá sí ag streacailt lena féiniúlacht agus ag iarraidh meabhair a bhaint as dá chineál oidhreacht atá aici.


Margadh na Nollag

Margadh na Nollag

Tá Comharchumann Sailearna ag eagrú Margadh na Nollag i mbliana i Seanscoil Sailearna. Beidh an margadh ann ar an Domhnach, 10 Nollaig. Faoi láthair tá an Comharchumann ag glacadh le hiarratais ó cheardaithe agus trádálaithe ar mhaith leo a bheith páirteach sa margadh chun a gcuid earraí a dhíol.

Tá foirmeacha iarratais le fáil ach ríomhphost a chur chuig sailerna@nullgmail.com, é sin nó glaoch a chur ar cheachtar de na huimhreacha seo a leanas: 091 399199/089 4169602.


Ionad Oideachais agus Óige in Indreabhán

Coláiste Lurgan 2021

Coláiste Lurgan

Tá dul chun cinn beag le tuairisciú maidir le Ionad Oideachais agus Óige a thógáil san áit a bhfuil Coláiste Lurgan. Tá dréacht-dhearadh den ionad nua réitithe anois agus tá sé i gceist é a roinnt leis an dream a bheas ag úsáid an ionaid agus leis an bpobal trí chéile. An tseachtain seo tá oifigigh ó Údarás na Gaeltachta ag cur eagraíochtaí áitiúla ar an eolas faoi na pleananna atá ann don tionscadal mór atá beartaithe don suíomh ar a bhfuil Coláiste Lurgan.

Is mar choláiste Gaeilge a bheidh t-ionad á úsáid le linn tréimhse an tsamhraidh, tar éis don Údarás teacht ar shocrú le Coláiste Lurgan faoi na socruithe léasa, rud a fhágann go mbeidh Coláiste Lurgan in ann freastal ar 2,000 duine óg gach Samhraidh. Ach beifear ag súil go mbeidh sé á úsáid i gcaitheamh na bliana chomh maith ag eagraíochtaí éagsúla.

Beidh cruinniú oscailte, seachtain ó Dé Luain, 4 Nollaig, i Seanscoil Sailearna leis an dréachtphlean a chur os comhair an phobail.

Tá súil ag Údarás na Gaeltachta go mbeidh an dearadh réidh le cur isteach ar chead pleanála, mí Eanáir seo chugainn.


Cumann Gailf Chois Fharraige

Tá Cumann Gailf Chois Fharraige ag cur tús le séasúr nua ar an Satharn seo chugainn, 25 Samhain, i mBaile Chonaola.

Tá míle fáilte roimh bhaill nua sa gcumann. Le clarú le Cumann Gailf Chois Fharraige, is féidir glaoch no téacs a chur chuig ceann ar bith de na huimhreacha seo 086 8065144 nó 087 2525465.


Lotó na mBreathnaigh

I Lotó Chumann Micheál Breathnach na seachtaine seo bhí €4,400 sa bPota Óir, ach ní raibh aon bhuaiteoir ann. Na huimhreacha a tarraingíodh: 5, 10, 11, 30.

 

Tarraingíodh ceithre ainm as an hata, le €25 ag dul do chaon duine acu:

 

  • Phillip Ó Coistalbha, Baile na mBrabhach;
  • Aoife Ní Mhaoileoin, Baile na hAbhann;
  • Máirtín Ó Conghaile, Cor na Rón Thoir;
  • Máirtín Curran, Coill Rua.

 

Aonghus Ó Flatharta, Ros a’ Mhíl, a fuair duais an díoltóra.

 

€4,500 atá sa bPota Óir do tharraingt na seachtaine seo chugainn.


Torthaí Spóirt na Seachtaine

 

  • Sacar (faoi 15 RII): MacDara 6, East Galway Utd. 1.
  • Sacar (faoi 15, RIV): MacDara 4, Kilvara Utd. B 0.

22 Samhain 2023