Cartlann Nuachta: 26 Bealtaine 2021

Glasraí agus Plandaí ón Garraí Glas

Siopa Beag an Gharraí Glas

An Siopa Beag atá ag an nGarraí Glas, Indreabhán, ar thaobh Bhóthar Chois Fharraige, atá oscailte na laethanta seo agus raon leathan plandaí de gach cineál ar fáil ann le cur taobh amuigh nó sna tolláin.

Tá an Siopa Beag atá ag An Garraí Glas ar thaobh an bhóthair in Indreabhán ar oscailt anois le cúpla seachtain anuas. Chomh maith le glasraí, atá fásta go horgánach ag Aengus Ó Coistealbha, tá raon leathan plandaí ar díol chomh maith, atá réidh anois le cur sa talamh nó i dtollán.


Bridge Barker Ainmnithe

Coiste Fhéile Traidphicnic ar stáitse, ó chlé: Bridge Barker, cathaoirleach; Sara Howlin, Steve Mac Suibhne agus Liam Collins

Bridge Barker (ar chlé) ó Leitir Mór na Coille ag glacadh buíochais leis an slua ag deireadh Traidphicnic 2019 sa Spidéal. Taobh léi, ó chlé, tá baill eile an choiste eagraithe: Sara Howlin, Steve Sweeney and Liam Collins.

Tá Bridge ainmnithe ag Cumann Forbartha Chois Fharraige le haghaidh Gradam Chathaoirleach an Chomhairle Chontae mar Oibrí Deonach na Bliana, de bharr an obair atá déanta aici ag eagrú Traidphicnic le deich mbliain anuas.

Tá Bridge Barker ainmnithe ag Cumann Forbartha Chois Fharraige mar Oibrí Deonach na Bliana, le haghaidh Gradam an Chathaoirigh 2020, atá á reáchtáil ag Comhairle Chontae na Gaillimhe.

Mar geall ar an obair iontach atá ar bun le deich mbliain anuas ag Bridge, in éindí le coiste beag, ag eagrú Traidphicnic go bliantúil sa Spidéal, a ainmníodh í don ghradam.

Tá cónaí ar Bridge i Leitir Mór na Coille sa seanteach inár tógadh a hathair. Cé gur tógadh Bridge i Sasana tá togha na Gaeilge foghlamtha aici ó tháinig sí go Conamara agus déanann sí cinnte dhó go mbíonn an Ghaeilge lárnach i gcónaí le linn an fhéile Traidphicnic. Beidh Traidphicnic 2021 ar bun ar líne i mbliana mar a bhí anuraidh, de bharr srianta Covid, agus beidh sraith seisiúin den scoth á chur amach ar feadh an chéad deireadh seachtaine de mhí Iúil.

Chomh maith leis sin, ainmníodh Coiste Eagarthóireachta BISEACH le haghaidh Gradam na Gaeilge.

Fógrófar na buaiteoirí i dtreo deireadh Meithimh ag ócáid ar líne, a bheas eagraithe ag Comhairle Chontae na Gaillimhe.


Coláiste Lurgan: Beag Dul Chun Cinn

Coláiste Lurgan 2021

Coláiste Lurgan – Forbairt?

Chas ionadaithe ó Chumann Forbartha Chois Fharraige le ionadaithe ó Údarás na Gaeltachta agus ionadaithe ó Roinn na Gaeltachta ar an gCéadaoin le míshástacht an Chumann Forbartha a chur in iúl faoin moilleadóireacht agus faoin easpa dul chun cinn ar fhorbairt Choláiste Lurgan. Ag an gcruinniú léirigh ionadaithe an Chumann Forbartha an imní atá sa gceantar nach mbeidh an foirgneamh nua atá beartaithe réidh do na coláistí Gaeilge sa mbliain 2023.

D’iarr ionadaithe an Chumann Forbartha go gceapfaí eadránaí le iarracht a dhéanamh réiteach a fháil ar na deacrachtaí a bhí fós le sárú, ionas gur féidir tíocht ar chomhréiteach le Coláiste Lurgan agus brú ar aghaidh leis an iarratas ar chead pleanála.


Foireann ag Teastáil ó Chaifé Nua i mBaile na hAbhann

Diarmaid ag an bPota Caifé 2021

Diarmuid Ó Mathúna, ag doras An Pota Caifé, caifé nua atá á oscailt ar An Tulaigh, san áit a mbíodh an teach tábhairne Tigh Johnny Sheáin fadó. T

á Diarmaid ag lorg foirne faoi láthair le go mbeidh An Pota Caifé réidh le oscailt do chustaiméirí ar an 7 Meitheamh.

Tá caifé nua le oscailt an chéad mhí eile i mBaile na hAbhann, thíos staighre sa bhfoirgneamh ina mbíodh Tigh Johnny Sheáin, atá anois ag an gcomhlacht drámaíochta FÍBÍN, trasna ó Halla na Tulaí.

POTA Café, an t-ainm a bheas ar an gcaifé nua a bheas á rith ag Diarmaid Ó Mathúna. Tá súil ag Diarmaid an caifé a oscailt tús an chéad mhí eile. Faoi láthair tá sé sa tóir ar fhoireann sa gcistin agus chun freastal ar an urláir. Daoine le Gaeilge líofa ar spéis leo bia atá áitiúil, orgánach agus séasúrach, atá á lorg agus daoine le taithí cuí ar mhaith leo a bheith ag obair in áit atá tiomanta ó thaobh na timpeallachta agus an phobail de. Is féidir CV a sheoladh chuig potacafe@nullgmail.com.


Scoláireachtaí Printíseachta

udaras-logoTá scoláireachtaí, ar fiú €2,000 an ceann, á gcur ar fáil ag Údarás na Gaeltachta do phrintísigh ón nGaeltacht, chun tacú leo ceird nua a fhoghlaim. Seo ceann de na scéimeanna is rathúla a reáchtálann an tÚdarás. Is iomaí duine sa nGaeltacht a bhfuil cáilíocht mhaith bainte amach acu tríd an scéim seo thar na blianta agus a ngnó féin tosaithe ag cuid mhaith acu.

Aithnítear réimse an leathan printíseachtaí difriúla idir Bithchógais (Biomedical) go Teicneolaíochtaí Faisnéise (I.T.), chomh maith leis na printíseachtaí traidisiúnta ar nós pluiméireacht, siúinéireacht, meicneoireacht agus leictreoireacht, a mbeidh éileamh de shíor orthu.

Faoin scoláireacht tugtar cabhair airgid don phrintíseach agus don chomhlacht/chonraitheoir lena bhfuil sé/sí fostaithe.

Glacfar le iarratais ó dhaoine Gaeltachta le líofacht Ghaeilge suas go dtí an Aoine, 4 Meitheamh. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin na scoláireachtaí, chomh maith le foirm iarratais, ach dul ag suíomh an údaráis: www.udaras.ie.


Bainisteoir Cúnta Faoi Oiliúint á Lorg

An tSeanscoil 2021

Seanscoil Sailearna sna hAille

Tá Comharchumann Shailearna ar lorg bainisteoir cúnta faoi oiliúint, a bheidh lonnaithe san oifig i Seanscoil Sailearna sna hAille. Duine cruthaíoch tionscantach atá á lorg. Tá tuilleadh eolas faoin bpost le fáil ar an suíomh www.cst.ie nó trí ríomhphost a sheoladh chuig sailearna@nullgmail.com.

Le cur isteach ar an bpost níl le déanamh ach litir iarratais, chomh maith le CV agus sonraí teagmhála de bheirt mholtóirí, a sheoladh chuir Bainisteoir CST, faoin 5.00 i.n. ar an Aoine, 11 Meitheamh.


Plean Forbartha an Chontae

Tá an dréacht den phlean forbartha nua do Chontae na Gaillimhe foilsithe anois ag an gComhairle Chontae. Beidh deis ag an bpobal aighneachtaí a sheoladh chuig an Comhairle Chontae idir seo agus deireadh mí Iúil, agus leasaithe a mholadh ar an dréachtphlean.

Ar an Luan seo caite bhí cruinniú tairbheach ar zúm ag Coiste Stiúrtha Chumann Forbartha Chois Fharraige leis na comhairleoirí Daithí Ó Cualáin agus Pádraig Mac an Iomaire le plé a dhéanamh faoin mbealach a d’fhéadfaí Plean Forbartha an Chontae (2022 – 2028) a fheabhsú i dtaobh na réimsí seo:

  • Cosaint na Gaeilge mar theanga pobail i gCois Fharraige
  • An R336 a fheabhsú ó thaobh sábháilteachta agus tráchta
  • Rialacha pleanála faoi thithíocht a athrú le go mbeadh sé níos éasca do dhaoine ón gceantar cead pleanála a fháil
  • Seirbhísí Eacnamaíochta agus Seirbhísí a fheabhsú sa gceantar.

Tá sé i gceist ag an gCumann Forbartha dul i gcomhairle leis an bpobal i gCois Fharraige maidir le stádas an cheantair agus fáil amach ar cheart bheith ag iarraidh stádas sráidbhaile sa bplean forbartha nua.


Siúlóidí i gCois Fharraige

An Poitín Stil, An Lochán Beag

An Poitín Stil, an áit as a mbeidh an dá shiúlóid ag tosú, atá le forbairt ag Cumann Forbartha Chois Fharraige i comhar le Údarás na Gaeltachta.

Is gearr go mbeidh an obair tosaithe ar chomharthaí nua a chrochadh ar dhá shiúlóid atá le réiteach ag Cumann Forbartha Chois Fharraige i gcomhar le Údarás na Gaeltachta. Beidh an dá shiúlóid oidhreachta ag tosú amach ón bPoitín Stil ar an Lochán Beag.

Siúlóid Cladaigh: Tá siúlóid amháin ag dul go cladach síos Bóithrín an Locháin, trasna go Bóthar an Common chomh fada leis an ‘Slip,’ mar a thugtar air. Ar aghaidh ansin, ag leanacht an cósta siar go Cor na Rón, áit a dtreorófar daoine ar ais ar an bpríomhbhóthar chun filleadh ar An bPoitín Stil. Thart ar 7.5km atá sa tsiúlóid, a thógfadh idir uair go leith agus dhá uair an chloig.

Siúlóid Portaigh: Tá an dara siúlóid ag tosú amach ag an bPoitín Stil chomh maith agus ag dul suas Bóithrín an Tul’ Fhada i dtreo Clochar na gCon, thar Loch Chearra agus ag casadh siar ó thuaidh ar Bhóthar na Scraitheog chomh fada leis an gcasadh i dtreo Lodge Chroimghlinne. Casann bealach na siúlóide ó dheas agus anuas ar Bhóithrín na Ceárta i dtreo an phíomhbhóthair, le filleadh ansin ar an bPoitín Stil. Thart ar 9.5km atá sa tsiúlóid, a thógfadh idir dhá uair an chloig go dhá uair go leith. Is féidir an tsiúlóid a ghiorrú roinnt ach tíocht anuas Bóthar na Tamhnaí Móire.

Tá sé i gceist bróisiúr a fhoilsiú le léarscáil den dá shiúlóid, mar aon le eolas faoi na láithreacha agus faoin dúlra sa gceantar. Beidh comharthaí eolais á gcrochadh chomh maith ag Údarás na Gaeltachta ag na láithreacha, a bheas úsáideach do chuairteoirí.


Cois Caoláire

Droichead thar Abhainn, An Spidéal

Droichead Timín

Ag caint ar shiúlóidí sa gceantar, tá sé socraithe “Cois Caoláire” a thabhairt ar an tsiúlóid chois cladaigh sa Spidéal, a cheanglaíonn an Airdín Buí leis an gCéibh Nua. Go gairid tar éis na Nollag críochnaíodh an bealach coisithe le gur féidir siúl cois cladaigh ón Airdín Buí chomh fada leis an gCéibh Nua.

Ar ndóigh, “Cois Caoláire” an teideal a chuir Máirtín Ó Cadhain (1906 – 1970) ar an tríú cnuasach gearrscéalta óna pheann agus tá cead pleanála faighte le dealbh den scríbhneoir clúiteach a chur in airde ag an Airdín Buí.

Chomh maith leis sin, tá sé socraithe “Droichead Timín” a thabhairt ar an droichead thar Abhainn Boluisce i gcuimhne ar Timín Joe Tim Ó Curraighín, an duine is mó a rinne obair leis an droichead a fháil déanta.


Ranganna Aclaíochta faoin Aer i gCois Fharraige

Céibh an Spidéil

An Chéibh Nua, an Spidéal

Tá ranganna aclaíochta faoin aer tosaithe sa Spidéal. Christine Cox atá i mbun na ranganna. Beidh na ranganna ar bun ag an gCéibh Nua sa Spidéal gach Máirt ag 7.00pm. Chomh maith leis sin, bíonn ranganna Pilates ar bun gach maidin Dé hAoine agus Dé Sathairn ag 9.30am.

Le tuilleadh eolais a fháil agus le áit a chur in áirithe, níl le déanamh ach glaoch a chur ar Christine ag an uimhir 087 1210277.


Ócáid ar Son na Madraí

Tá an eagraíocht MADRA ag iarraidh daoine a spreagadh le dul amach i mbun aclaíochta ar an Satharn seo chugainn, 29 Bealtaine, agus fad 5km nó 10km a rith nó a shiúl, ar mhaithe leis an gcarthannacht MADRA. Tá ionad ag MADRA a thugann aire do mhadraí leochaileacha neamhshóisialta nó madraí le fadhbanna fadtréimhseacha sláinte. Is féidir clárú don ócáid ar www.madra.ie. Tá táille €20 ar dhuine aonair agus €40 ar theaghlach.


26 Bealtaine 2021