Cartlann Nuachta: 27 Meán Fómhair 2017

Cruinniú Cinn Bhliana an Chomharchumainn

An Déardaoin seo caite tionóladh Cruinniú Cinn Bhliana de scairshealbhóirí Chomharchumann Sailearna Teo., i Seanscoil Sailearna. Cuireadh cuntaisí na bliana os comhair na scarshealbhóirí agus cé go raibh daoine i láthair ag gearán faoina laghad poiblíocht a rinneadh leis an gcruinniú a fhógairt, bhí thart ar dhá scór scairbhealbhóir i láthair, níos mó ná mar a bhíonn de ghnáth.

Tionóladh cruinniú speisialta de na scairshealbhóirí ag 7.00 i.n. le rialacha an Chomharchumainn a leasú. Léiríodh míshástacht faoi chuid de na rialacha nua, ach dúradh nach bhféadfaí leasaithe a dhéanamh orthu. Tar éis roinnt mhaith cur agus cúiteamh glacadh leis na rialacha nua, ar an tuiscint go dtionólfaí cruinniú speisialta eile de na scairshealbhóirí taobh istigh de cúpla mí le leasaithe a dhéanamh ar na rialacha nua, le go mbeadh ar Choiste an Chomharchumainn fógra ceart a thabhairt as seo amach do na scairshealbhóirí faoin gCruinniú Cinn Bhliana.

Do réir na gcuntaisí a cuireadh os comhair an Chruinniú Cinn Bhliana, easnamh de €28,540 a bhí ar Chomharchumann Sailearna don bhliain 2016, i gcomparáid le easnamh de €58,369 don bhliain 2015. Is dul chun cinn suntasach é sin. Cé go bhfuil an tsuim ag laghdú bliain i ndiaidh bliana, tá beagnach €381,000 sa mbanc ag an gComharchumann i gcónaí, ón uair a díoladh cearta ceangailte leis an ngréasán leictreachais do mhuilte gaoithe roinnt blianta ó shin. Tá an Comharchumann ag súil leis an ngála deireannach den airgead sin faoi dheireadh na bliana seo.

Tuairiscíodh go bhfuil seachtar fostaithe go lánaimseartha ag Comharchumann Sailearna agus go bhfuil os cionn 60 duine fostaithe ar scéimeanna éagsúla faoi scáth an Chomharchumainn. Tuairiscíodh chomh maith go bhfuil Áine Ní Ghríofa ceapaithe ina bainisteoir nua ar an ITT.

Dhá fholúntas a bhí ar an gCoiste Stiúrtha do cheantar an Chnoic agus toghadh Seán Ó Ráinne agus Seán Ó Tuairisg ag an gCruinniú Cinn Bhliana leis an dá fholúntas a líonadh. Tugadh le tuiscint go bhfuil dhá fholúntas ó cheantar na Tulaí le líonadh chomh maith. Moladh go mba cheart dul i gcomhairle le Coiste Pobail na Tulaí le ainmneacha a fháil de daoine feiliúnacha a bheadh sásta ionadaíoch a dhéanamh do cheantar na Tulaí ar Choiste Stiúrtha an Chomharchumainn.


An Club Scannán – THE OLIVE TREE

Radharc as THE OLIVE TREE, scannán ón Spáinn, a bheas á thaispeáint anocht, Déardaoin 28 Meán Fómhair, ar an scáileán mór i Seanscoil Sailearna, Indreabhán, ag tosú ag 8.15pm.

I mbliana tá Club Scannán Sailearna deich mbliain ar an saol, agus scoth na scannán domhanda curtha ar fáil ar an scáileán mór i Seanscoil Sailearna. Scannán álainn ón Spáinn –THE OLIVE TREE– atá roghnaithe le tús a chur le séasúr an Fhómhair ar an Déardaoin seo, 28 Meán Fómhair, ag tosaí mar is gnáth ag 8.15 i.n. Is féidir clárú leis an gClub Scannán ag an doras ó 8.00 i.n., sula thosaíonn an scannán. Tugann ballraíocht ar €35 cead isteach do na scannáin uilig –10 gcinn acu– idir seo agus an Nollaig. Do dhaoine nach baill iad €8 a bhíonn ar gach scannán. Is féidir liosta iomlán na scannán, chomh maith le eolas fúthu, a fháil ar an suíomh idirlín www.clubscannan.ie.


Guth na nÓg sa tSeanscoil

Bhí slua breá i láthair i Seanscoil Sailearna don Oíche Cultúir, nuair a cuireadh Guth na nÓg ar an stáitse. Dómhnall Ó Braonáin agus Aifric Ní Scolaí ó Choláiste Cholmcille a rinne an láithriú.

Thosaigh an ceolchoirm le Ceoltóirí Óga Chois Fharraige, thart ar 20 gasúr óga ó Chois Fharraige agus ceol den scoth á chasadh acu. Ansin léirigh Club Óige Lurgan an dráma faoin ‘Mine’, scéal a réitigh siad faoin tubaiste a tharla 100 bliain ó shin ar an Lochán Beag, nuair a phléasc mianach farraige a tugadh i dtír agus a mharaigh naonúr.

Ina dhiaidh sin rinne grúpa déagóirí ó Choláiste Cholmcille roinnt ceoil a chasadh agus damhsa a dhéanamh agus bhí an réalt óg, Róisín Seoighe ó Ros a’ Mhíl ann le amhrán gleoite a rá, amhrán a scríobh sí féin.

Cumann Forbartha Chois Fharraige a d’eagraigh an oíche i gcomhar le Coláiste Cholmcille, Ceoltóirí Óga Chois Fharraige agus Club Óige Lurgan, le tacaíocht ó Ealaín na Gaeltachta.


Gligíní ar Ais an Déardaoin Seo

Tá Gligíní, an grúpa spraoi do thuismitheoirí agus gasúir a eagraíonn Tuismitheoirí na Gaeltachta, ag tosaí ar ais an Déardaoin seo, 28 Meán Fómhair. Is san ionad atá ag Tuismitheoirí na Gaeltachta, sa bhfoirgneamh ar chúl na leabharlainne ar an gCeathrú Rua, a bheas Gligíní ar bun chuile mhaidin Déardaoin ó 10 go meánlae.

Chuile sheachtain bíonn gníomhaíochtaí éagsúla ar bun leis na gasúir agus a gcuid tuismitheoirí idir fonnadóireacht, ealaín, drámaíocht agus scéilíní.

Bíonn míle fáilte roimh theaghlaigh nua i gcónaí tíocht ag Gligíní, an grúpa spraoi Gaeilge atá dírithe ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge. Tá tuilleadh eolais le fáil ach glaoch ar 091 869571.

Beidh clár cuimsitheach ranganna á chur ar fáil ag Tuismitheoirí na Gaeltachta arís i mbliana, le béim mhór ar an drámaíocht, damhsa agus amhránaíocht ar an sean-nós. Thosaigh na ranganna an tseachtain seo agus tá cuid mhaith acu lán cheana féin.

Chomh maith leis na ranganna, tá scéim ar bun ag Tuismitheoirí na Gaeltachta le gasúir a bheas ag dul ag Oireachtas na Gaeilge i gCill Áirne, chun iad a ullmhú do na comórtais éagsúla: amhránaíocht, lúibíní, agallaimh beirte etc. Beidh ranganna ar bun uair sa tseachtain ó thús Dheireadh Fómhair dóibh siúd atá cláraithe le páirt a thógáil i gcomórtas ag Oireachtas na Gaeilge.

Le clárú do ranganna, nó breis eolais a fháil, ní gá ach ríomhphost a sheoladh ag tuismitheoirinagaeltachta@nullgmail.com nó glaoch a chur ar 091 869571.


Iománaithe Óga na mBreathnaigh ag Ceiliúradh

Foireann Iomána faoi 12 ó Chumann Micheál Breathnach, tar éis dóibh Sciath an Chontae a bhuachaint, ag imirt in aghaidh Bhéal Átha an Ghártha, ar an Satharn seo caite.

Ar chúl ó chlé: Tomás Ó Neachtain (foireann bainistíochta), Labhaoise Ní Bhéarra, Damhnait Ní Fhátharta, Ailbhe Ní Neachtain, Ailbhe Ní Ghionnáin, Eoin Ó Neachtain, Oisín Mac an Ultaigh, Daniel Mac Dabhac (clúdaithe), Ailill de Cléir, Rian Ó Fátharta, Lughán Mac Con Iomaire, Oscar Mac Réamoinn, Cormac Ó Tuairisc, Colm Ó Coisdealbha (foireann bainistíochta).

Chun tosaigh ó chlé: Caomhán Mac Con Iomaire (cúntóir), Caoilte Canny (cúntóir), Glaisne Mac Réamoinn (cúntóir), Cian Ó Cadhain, Ruadhán Ó Culáin, Gearóid de Búrca, Feidhlim Ó Conghaile, Ciarán Ó Diomsaigh (capt), Aodhán Ó Coisdealbha, Amy Ní Thuathail, Lúc Mac Aodha, Ferdia Ó Braonáin, Fionnán Ó Coisdealbha, Séaghan Ó Braonáin (ina luí).

Bhí údar eile ceiliúrtha ag iománaithe óga ó Chumann Micheál Breathnach ar an Satharn seo caite, nuair a bhuail siad Béal Átha an Ghártha le Sciath an Chontae faoi 12 a thabhairt abhaile go Cois Fharraige. Seo é an darna Sciath atá buaite ag iománaithe óga Chumann Micheál Breathnach i mbliana. Rinne an fhoireann faoi 13 Sciath an Chontae a bhuachaint chomh maith.

Ar an Satharn seo caite bhí an chuma ar an scéal go mbeadh an dá fhoireann ag críochnú ar chomhscór, ach fuair Séaghan Ó Braonáin, ón Teach Mór, cúl iontach a thug an bua do Chois Fharraige leis an scór 1 – 4 in aghaigh 1 – 1. Is ar Rian Ó Fátharta a bronnadh an gradam do laoch na himeartha. Ba é seo an dara bliain as a chéile don fhoireann faoi 12 Sciath an Chontae a bhuachaint. Tá siad ag smaoineamh anois ar an ‘three-in-a-row’!


Cill Chainnigh Buailte!

Pádraig Ó Conghaile ón Spidéal ar chlé, captaen ar fhoireann B na Gaillimhe, a bhuail Cill Chainnigh roinnt seachtainí ó shin leis an scór 4 – 10 in aghaidh 2 – 08, i gcomórtas idir chontae faoi 16, a imríodh ar Walsh Park, Port Láirge.

Seán Maher ó Dickboro, an captaen ar fhoireann Chill Chainnigh, atá ina sheasamh ar thaobh na láimhe deise den réiteoir.


Laoch na hImeartha

Seo Rian Ó Fátharta a fuair laoch na himeartha le Tom Monaghan ó Ocean Hygiene. Bhí an bua ag na Breathnaigh óga i gCluiche Ceannais Sciath an Chondae faoi 12.

Seo an darna bua do Rian, a fuair laoch na himeartha faoi 13 i gCluiche Ceannais Sciath an Chondae faoi 13 mí ó shin.


Oícheanntaí Airneáin ar an gCeathrú Rua

Beidh na hoícheanntaí Airneáin ag tosú sa leabharlann ar an gCeathrú Rua Dé Máirt beag seo, an 26 Meán Fómhair. Seo é an 5ú bliain againn i mbun na hoibre seo anois, agus le cúnadh Dé leanfaidh muid orainn as seo go dtí mí na Márta, uair sa gcoicís ón 6.00 i.n. go dtí an 8.00 i.n.

Ar ndóigh tá fáilte roimh chuile dhuine ag na hoícheanntaí seo – bíodh fonn cainnte ort nó ná bíodh. Beithfear ag rá dánta, amhráin, agallaimh beirte; agus beidh neart deáchaint agus cruachaint le cloisteáil freisin.

Bigí linn,

Máirín Mhic Lochlainn.


Torthaí Spóirt

Iomáint (faoi 12): Micheál Breathnach 1 – 04, Ballygar 1 – 01.

Iomáint (faoi 12): Bearna/Na Forbacha 1 – 05, Annaghdown 0 – 02.

Iomáint (Sóisear 1): Bearna/Na Forbacha 0 – 11, Sylane 1 – 16.

Iomáint (Idirmheánach): An Spidéal 1 – 13, Kilbeacanty 4 – 07.

Peil (Sóisear): Micheál Breathnach 0 – 08, An Fháirche/Clonbur 2 – 11.

Peil (Sinsir): Micheál Breathnach 0 – 13, Caltra 1 – 05.

Peil (faoi 14): An Spidéal 2 – 09, Caherlistrane 3 – 10.

Peil na mBan: Coláiste Cholmcille 3 – 17, St. Paul’s Uachtar Ard 4 – 11.


27 Meán Fómhair 2017