Cartlann Nuachta: 28 Aibreán 2021

AGM an Chumann Forbartha

Bhí an Cruinniú Cinn Bhliana ag Cumann Forbartha Chois Fharraige ar an Luan seo caite, 26 Aibreán. Mar gheall ar Covid, níor reáchtáladh an AGM anuraidh agus ag an gcruinniú ar an Luan tugadh tuairisc ar obair an Chumann Forbartha le dhá bhliain anuas. Is ar Zúm a bhí an cruinniú ar agus bhí 16 i láthair.

Dúirt an Cathaoirleach, Gearóid Ó Fátharta, gur éirigh leis an gCumann Forbartha go leor a dhéanamh le dhá bhliain anuas in ainneoin srianta Covid. Thagair sé go speisialta don phlean atá ag an gCumann Forbartha brú ar aghaidh ag iarraidh spás feiliúnach le haghaidh Seid na bhFear is na mBan.

Bhí sé le tuairisciú ag an gCisteoir, Máire Áine Mhic Dhonnacha, gur chaith an Cumann Forbartha €16,034, beagnach €2,000 níos mó ná mar a tháinig isteach anuraidh. Tugadh urraíocht €5,000 do Iontaobhas Uí Chadhain le dealbh chré-umha den údar Máirtín Ó Cadhain a fháil déanta. Chomh maith leis sin, tugadh síntiús €1,600 do Chiste Dumhach na Leanbh leis an obair athchóirithe a chríochnú. Sa mbliain 2019 bhí farasbarr €1,800 ag an gCumann Forbartha.

Bhí ar bheirt, Kate Fennell agus Máire Áine Mhic Dhonnacha, éirí as an gcoiste, mar go raibh trí bliana déanta acu. Toghadh an bheirt acu aríst agus toghadh chomh maith Ananda Geluk ón dTeach Mór, Indreabhán agus Clíodhna Ní Mhurchú ó Bhaile na mBroghach chun folúntais eile a líonadh.

Glacadh le rún ag an gcruinniú ag fáiltiú roimh an bhfógra a rinne an tAire Stáit Jack Chambers TD, go mbeadh Bille á chur os comhair na Dála le toghchán an Údaráis a chur ar bun arís le ionadaithe ón nGaeltacht a thoghadh go daonlathach ar Bhord an Údaráis.

Glacadh le rún chomh maith ag tacú le smaoineamh a cuireadh os comhair an Chumann Forbartha le gairid, go mba cheart Coill Phoiblí a bhunú i gceantar Chois Fharraige ar maithe le tacú le bithéagsúlacht agus a d’fhéadfadh a bheith ina áis oideachais agus caitheamh aimsire don phobal chomh maith.

Glacadh buíochas le triúr a d’éirigh as an gCoiste Stiúrtha – Seán Ó Tuairisg, Máirín Mhic Lochlainn agus Pádraig Mac Diarmada – as an seirbhís a thug siad don Chumann Forbartha agus don phobal.


Dealbh Mháirtín Uí Chadhain

O Cadhain An Dealbh

Samhail den dealbh den scríbhneoir, Máirtín Ó Cadhain, a bhfuil cead pleanála lena aghaidh faighte ag Iontaobhas Uí Chadhain.

Is ar an Airdín Bhuí taobh thoir de shráidbhaile An Spidéil a bheas an dealbh á shocrú.

Tá cead pleanála tugtha ag Comhairle Chontae na Gaillimhe do Iontaobhas Uí Chadhain le gur féidir dealbh den scríbhneoir clúiteach Máirtín Ó Cadhain, ón gCnocán Glas, a shocrú ar an Airdín Buí, trasna ó Shiopa Uí Dhomhnaill, taobh thoir de shráidbhaile An Spidéil.

Sé Cumann Forbartha Chois Fharraige a mhol do Iontaobhas Uí Chadhain dealbh den Chadhnach a choimisiúnú an chéad lá. Ceaptar go gcosnóidh an dealbh chré-umha thart ar €50,000. Bhronn An Cumann Forbartha €5,000 ar an Iontaobhas chun tús a chur le ciste na deilbhe. Tá an tIontaobhas ag glacadh le síntiúis i gcónaí agus cuntas speisialta oscailte sa mbanc AIB ar An Spidéal.

Is féidir seic nó ordú bainc a dhéanamh amach i bhfábhar Iontaobhas Uí Chadhain agus é a sheoladh ag Rúnaí Iontaobhas Uí Chadhain, Baile Liam, An Spidéal, Co na Gaillimhe.


Comórtas Lógó do Dhéagóirí

Comortas Logo 2021 Postaer

Postaer don comórtas Lógó atá á eagrú ag Oifig Pleanála Teanga Chois Fharraige.

Fuair Cumann Forbartha Chois Fharraige dea scéal an tseachtain seo faoi dheontas atá ceadaithe le úsáid ar Fhéile Chois Fharraige a eagrú: deontas de €3,500 ó Fhoras na Gaeilge agus deontas de €1,500 ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe faoin Scéim Tacaíochta Pobail.

Beidh Féile Chois Fharraige ar bun idir an 1 agus 10 Deireadh Fómhair. Féile nua ealaíne agus cultúir atá beartaithe, a dhéanfaidh ceiliúradh ar chultúr, cheol, oidhreacht agus traidisiún Chois Fharraige. Tá lógó ag teastáil ón bhféile agus chuige sin tá comórtas á reáchtáil ag Oifig Pleanála Teanga Chois Fharraige do dhéagóirí. €200 an duais don lógó is fearr.

Beidh an lógó a roghnófar á úsáid mar chomhartha aitheantais don Fhéile. Is féidir iarratais a sheoladh chuig optchoisfharraige@gmail.com roimh an Aoine, 21 Bealtaine.


AGM an Chomhar Creidmheasa

Comhar Creidmheasa Cholm Cille 2020

Oifig Chomhar Creidmheas Cholmcille ar an gCnoc i gCois Fharraige.

Bhí Cruinniú Cinn Bhliana an Chomhar Creidmheasa ann ar an Máirt seo caite.

Ar an Máirt seo caite, 26 Aibreán, tionóladh cruinniú cinn bhliana Chomhar Creidmheasa Cholmcille. De bharr srianta sláinte is ar an gcóras Zúm a reáchtáladh an cruinniú.

Tuairiscíodh go raibh ioncam iomlán de bheagán le cois €1.37 milliún ag an gComhar Creidmheasa le linn na bliana airgeadais 2019/20, a chríochnaigh ar an 30 Meán Fómhair, 2020. Is méadú de bheagnach €28,000 ar an ioncam don bhliain roimhe sin. Ach de bharr méadú mór ar n soláthar atá déanta sna cuntaisí do dhrochfhiacha ní raibh de fharasbarr le tuairisciú ach €51,000, i gcomparáid le €452,000 don bhliain 2019.

Tá os cionn 9,000 ball i gComhar Creidmheasa Cholmcille, a fhreastalaíonn ar Chonamara Theas, ó na Forbacha siar go Leitir Mealláin agus ón gCeathrú Rua chomh fada le Camus. Tá beagán le cois €46,000,000 de luach scaireanna ag na baill sa gComhar Creidmheasa, méadú 7.4% ó 2018 agus tá beagán le cois €8.5 milliún sna cúlchistí éagsúla.

Ina thuairisc don chruinniú dúirt Cathaoirleach an Bhord Stiúrtha, Dónall Mac Giolla Bhríde, “gurb é an iomarca coigiltis” an fhadhb is mó atá ag an gComhar Creidmheasa, mar go bhfuil daoine ag sábháil níos mó airgid ná mar atá á thabhairt amach in iasachtaí. De bharr seo tá sé socraithe ag an mBord Stiúrtha, ón 1 Bealtaine, nach mbeidh sé ceadaithe do aon bhall níos mó ná €30,000 a bheith sa gcuntas. Thug an Cathaoirleach, Dónall Mac Giolla Bhríde, míniú faoin gcúis gur gá don Chomhar Creidmheasa uas-teorainn chur le coigilteas na mball. Sé caoi a bhfuil sé ag cosaint airgid ar an gComhar Creidmheasa airgead a bheith coinnithe i dtaisce, nach bhfuil tugtha amach mar iasacht. Ceist a cuireadh ná ar cheart breathnú ar an ráta úis a laghdú ar iasachtaí nua, leis an gComhar Creidmheasa a dhéanamh níos tarraingtí do bhaill atá ag iarraidh iasachtaí?

Tá beagán le cois €12 milliún ar iasachtaí tugtha amach do na baill, méadú de bheagnach €1 mhilliún ar an méid iasachtaí a bhí tugtha amach ag deireadh na bliana airgeadais 2018. Tá 80% den airgead amuigh ar iasacht á íoc ar ais in am, gan ach 7% níos mó ná naoi seachtaine thar dhlite.

Ceadaíodh 950 iasacht, ísliú ar an líon iasachtaí a ceadaíodh an bhliain roimhe. Ach mar sin féin, tugadh amach thart ar an méid céanna airgid sna hiasachtaí a ceadaíodh, luach €6,334,000 ar fad le linn na bliana i gcomparáid le €6,347,000 an bhliain roimhe.

I gcaitheamh na bliana d’éirigh Máirín Uí Chadhain as a cuid oibre. Bhíodh Máirín i gceannas ar an oifig sa gCeathrú Rua. Guíodh gach rath ar Mháirín, a thug seirbhís iontach do bhaill an Chomhar Creidmheasa i gcaitheamh na mblianta. Fáiltíodh roimh bheirt nua ar an bhfoireann: Micheál Mac Donnacha agus Barry Ó Coisdealbha.

Mar is gnáth, chríochnaigh an cruinniú le crannchur do na baill a bhí i láthair.


Cumann Micheál Breathnach

Traeneál Iománaiocht II Aibreán 2021

Iománaithe óga ó Chumann Micheál Breathnach ag tabhairt chun páirce le haghaidh seisiún traenála ar an Luan seo caite, an chéad lá ar ais dóibh i mbliana, tar éis maolú ar na srianta Covid do thraenáil faoi aois.

Tá tús curtha an tseachtain seo le traenáil faoi aois ar Pháirc na mBreathnaigh i nGleann an Chnoic. Thosaigh na hiománaithe óga ar an Luan seo caite agus bhí slua maith acu i láthair. Ar ndóigh, le dul ag traenáil ní mhór a bheith cláraithe roimh ré. Tá an clárú don bhliain 2021 oscailte faoi láthair ar líne ag an suíomh https://member.clubforce.

Meabhraítear do thuismitheoirí go bhfuil sé tábhachtach ainmneacha, dátaí breithe agus uimhreacha gutháin díreach ceart a sholáthar.

Tá míle fáilte roimh ghasúir a rugadh i 2015 (sé bliana d’aois i mbliana) agus roimhe sin, ach ní mhór tuismitheoir amháin ar a laghad a bheith cláraithe mar bhall den chumann, le gasúr a chlárú sa gclub.

Os cionn €12,000 atá sa bpota óir ag Lotó Chumann Micheál Breathnach na laethanta seo.


Leabhar le Beairtle Ó Conaire le Plé

Thar_na_Tonnta_le_Beairtle_Ó_ConaireBeidh an chéad teacht le chéile eile ag Club Leabhar Chois Fharraige ar an gCéadaoin, 12 Bealtaine, ag a 8.00 i.n. leis an úrscéal gearr Thar na Tonnta le Beairtle Ó Conaire a phlé. Is ar Zúm a bheas an plé ar bun.

Is as Ros Muc ó dhúchas é Beairtle ach cónaí air i gceantar an Spidéil le fada an lá. Bhí sé ina phríomhoide ar Scoil Mhichíl, Bunscoil na mBuachaillí, ar feadh na mblianta. Is scríbhneoir cumasach é Beairtle, a bhfuil cuid mhaith duaiseanna buaite aige.

Baineann Thar na Tonnta le scéal faoin deoraí Sonaí Ó Giolla, a ndeachaigh Karl Marx i bhfeidhm air agus é ina óige. Tar éis dó filleadh ón deoraíocht i Londain agus é ag dul siar ar bhóithre na smaointe, faigheann sé amach gur fíor don sean-nath cainte nach mar a shíltear a bítear.

Le páirt a thógáil sa bplé ar leabhar Bheairtle ní gá ach ríomhphost a sheoladh chuig clubleabharcf@nullgmail.com agus seolfar nasc Zúm chugat ar an lá.


Postanna i gCois Fharraige

Tá Comharchumann Shailearna Teo. ar lorg duine cruthaitheach tionscantach do phost mar Chomhordaitheoir Tograí. Tá a thuilleadh eolais ar shuíomh idirlíne an Comharchumainn, www.cst.ie, nó is féidir ríomhphost a sheoladh chuig sailearna@nullgmail.com. Sé an spriocdháta ná an Aoine, 7 Bealtaine.

Tá Tearmann Éanna ag lorg cúramóirí baile, páirt aimseartha agus lán aimseartha. Uaireanta solúbtha. FETEC leibhéal 5 i gCúram Baile ag teastáil. Breis eolais ó tacaiochtb@nullgmail.com. Sé an spriocdháta ná an Aoine seo, 30 Aibreán.


Darkness Into Light, An Cheathrú Rua

Darkness Into LightChuile bhliain, tús mí Bhealtaine, eagraítear tíocht le chéile ar fud na tíre ar a dtugtar Darkness Into Light, le airgead a bhailiú don tseirbhís meabhairshláinte Pieta House. Cé nach féidir daoine a thabhairt le chéile i mbliana de bharr Covid, beidh Darkness Into Light á eagrú sa gCeathrú Rua ar 8 Bealtaine, ag an gcoiste áitiúil.

De bharr Covid is géire ná riamh a theastaíonn airgead ó Pieta House le seirbhís a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil brú orthu de bharr na dianghlasála agus a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte acu dá bharr.

Le tacaíocht a thabhairt don charthanacht Pieta House, iarrann Coiste Na Ceathrú Rua ar dhaoine éirí le breacadh an lae ar 8 Bealtaine agus píosa siúil, rith nó snámha a dhéanamh ar son Darkness Into Light, ag cloí, ar ndóigh, le na treoirlínte sláinte poiblí maidir leis an gCoróinvíreas.

Tá breis seirbhísí ar líne curtha ar fáil ag Pieta House mar gheall ar Covid. Tá cabhair le fáil ó Pieta House i gcás éigeandála ach glaoch a chur ar an uimhir 1800 247247.


28 Aibreán 2021