Cartlann Nuachta: 8 Nollaig 2021

‘Siopa an Phobail’ ag Tesco?

Siopa an Phobail

Siopa an Phobail in Indreabhán atá i measc na siopaí de chuid Joyces atá á dhíol le TESCO.

Céard tá i ndán do Shiopa an Phobail? Sin an cheist mhór atá á cur ag daoine orthu féin i gCois Fharraige an tseachtain seo, mar gur tuairiscíodh an tseachtain seo caite go bhfuil Tesco le deich gcinn de ollmhargaí le Pat Joyce a cheannach, Siopa an Phobail san áireamh. Tá Tesco Ireland chun slabhra ollmhargaí – deich gcinn ar fad – a cheannach ón ngrúpa Joyce’s Supermarkets i gCo na Gaillimhe.

Sé Pádraig Mac an Rí, nó Paddy King mar ab fhearr aithne air, a d’oscail an siopa ar an gCnoc ag deireadh na seascaidí. Ar feadh roinnt blianta ag bhí sé in úinéireacht Chomharchumann Chois Fharraige agus díoladh é i lár na n-ochtóidí le Seán Ó Foighil, a rinne an siopa a fhorbairt le go raibh sé ar an bpríomhshiopa i gCois Fharraige.

Dúirt urlabhraí ó Chumann Forbartha Chois Fharraige go raibh sé tábhachtach don phobal go mbeadh Tesco airdeallach ar thábhacht na Gaeilge agus iad ag earcú. “Bhí seirbhís trí Ghaeilge le fáil i gcónaí i Siopa an Phobail agus tá sé tábhachtach go leanfaidh sé sin ar aghaidh.”

Tá sé i gceist ag Cumann Forbartha Chois Fharraige dul i mbun cainte leis na húinéirí nua faoi pholasaí teanga an tsiopa. Ba mhaith linn chomh maith go gcoinneofaí an t-ainm, Siopa an Phobail, os cionn an dorais, mar a rinne Pat Joyce.

Dúirt Máire Ní Neachtain, ag caint leis an Irish Times, go dtabharfaidh sé “teachtaireacht an-láidir faoi cén aidhm atá ag Tesco leis an siopa sin” má choinníonn siad an t-ainm ‘Siopa an Phobail’.


An Spidéal faoi Shoilse

Slua sa Spidéal do Lasadh na Soilsí 2021

Soilse na Nollag sa Spidéal

Ar an Domhnach seo caite lasadh Soilse na Nollag sa Spidéal. Bhí slua mór bailithe sa sráidbhaile don ócáid. Tháinig Deaide na Nollag é féin ar an láthair agus ba é a bhrúigh an cnaipe leis an sráidbhaile a lasadh. Bhí Banna Céile Loch Lurgan ann le ceol breá bríomhar a choinneáil leis an slua.

Rinne an cór áitiúil roinnt amhrán Nollag a chasadh. Bailíodh thart ar €11,000 le haghaidh na soilsí a chur suas agus thug an Fóram Pleanála Teanga urraíocht leis an gcomharthaíocht a dhéanamh.

Tá súil ag lucht gnó an tsráidbhaile go spreagfaidh na soilsí daoine le siopadóireacht na Nollag a dhéanamh i gceantar an Spidéil.

Banna Ceol Loch Lurgan (2021)

Banna Ceoil Loch Lurgan, ag casadh ag Séipéal Cill Éinde ar an Spidéal, ag ócáid lasta na soilse sa Spidéal ar an Domhnach seo caite.

Ó chlé, ar chúl: Dylan Ó Murchú, Lúc Mac Aodha, Oisín Ó Neachtain, Sadhbh Laila Riggott, Fionn Ó Murchú, Déithín Ní Fhatharta, Róisín Ní Raifeartaigh.

Ó chlé, chun tosaigh: Caoimhe Ní Mhurchú, Caitríona Ní Raifeartaigh, Éabha Ní Neachtain, Éabha Mae Riggott, Cormac Ó Braonáin.

[Pictiúr: Johanna Ní Mháille]


AGM an Chomharchumainn

Comharchumann ShailearnaAr an Déardaoin seo caite, 2 Nollaig, tionóladh an Cruinniú Cinn Bhliana do scairshealbhóirí Chomharchumann Shailearna (CST). Is ar an gcóras zúm a tionóladh an cruinniú agus bhí thart ar 25 scairshealbhóir i láthair.

Sna cuntais airgeadais don bhliain 2019 tuairiscíodh easnamh de €75,893 ar ghnáth-imeachtaí an Chomharchumainn, i gcomparáid le easnamh de €38.002 don bhliain 2019. Bhí titim san ioncam ó €242,677 i 2019 go €119,047 i 2020. Ach de bharr brabús €80,889 san infheistíocht le linn 2020, thaispeáin na cuntais airgeadais go raibh glanbharrachas de €4,996 ag Comharchumann Sailearna i 2020, i gcomparáid le €37,622 i 2019.

Thug an ráiteas ar an staid airgeadais le tuiscint go raibh luach €2,582,408 ag Comharchumann Sailearna Teo. ag deireadh na bliana 2020.

Cé gur dúradh sa bhfógra cruinnithe go raibh folúntais ar an gCoiste Stiúrtha, níor tháinig aon ainmniúchán isteach.

Bhí ceithre rún curtha síos le plé ag an gcruinniú. Moltar i rún amháin go mbeadh sé mar pholasaí ag an gcomharchumann “gan dul i gcomhpháirtíocht ná tacú” le tograí fuinnimh in-athnuaite, tuirbíní gaoithe san áireamh, a bheadh níos giorra ná dhá chiliméadar “ó láthair cónaithe, ó láthair oideachais agus ó ionad pobail ar bith i gCois Fharraige”. Bhí rún eile ag moladh go mbeadh sé mar pholasaí ag an gcomharchumann dul i gcomhairle leis na scairshealbhóirí “a bheadh i bhfoisceacht trí chiliméadar do aon togra fuinnimh in-athnuaite” i gcás teagmháil a bheith déanta leis an gcomharchumann maidir le togra fuinnimh in-athnuaite a bheith le forbairt i gceantar feidhme an chomharchumainn.

Moltar i rún eile go bhfoilseofaí ainmneacha na ndaoine ar an gCoiste agus ar na fochoistí ar shuíomh idirlín an chomharchumainn. I rún eile iarrtar ar an gCoiste cruinniú speisialta de na scairshealbhóirí a ghairm, nuair a bheas sé sábháilte daoine a thabhairt le chéile, “le plé agus athbhreithniú a dhéanamh ar pholasaí Chomharchumann Sailearna”.

Bhí meascán mearaí ann faoi na rúin. Níor cuireadh aon cheann ar vóta ach glacadh leis go ndéanfaidh an Coiste Stiúrtha cruinniú speisialta scairshealbhóirí a ghairm roimh dheireadh mí Feabhra le breathnú ar pholasaithe an chomharchumainn. Bhí moltóirí na rún sásta leis sin.


Cuntas Bainistíocht an Chomharchumann

Seo a leanas cuid de na príomhphointí a bhí ag bainisteoir Chomharchumainn Sailearna, Peigí Uí Chéidigh, ina tuairisc don AGM:

 • Go bhfuil Comharchumann Sailearna ag iarraidh ar an gComhairle Chontae an seacht n-acra talún atá le ceannach ó Údarás na Gaeltachta sa Spidéal a athchriosú le haghaidh tithíocht inacmhainne.
 • Go bhfuil iarratas déanta ar Údarás na Gaeltachta le airgead a fháil le staidéar féidireachta a dhéanamh ar Sheanscoil Sailearna agus ar an bhforbairt a theastódh a dhéanamh ar an tSeanscoil. Tá an chéad chéim tógtha sa méid is go bhfuil oifigí an chomharchumainn bogtha amach ón tSeanscoil agus anois sa bhfoirgneamh ar a chúl agus seomra cruinnithe réitithe thuas staighre ann.
 • Go mbeidh siopa carthanachta á oscailt trasna ó Shéipéal an Chnoic, san áit a mbíodh Tigh Shaughnessy fadó agus faoi láthair tá uasghrádú á dhéanamh ar an siopa ar chostas €135,000. Tá súil ag an gcomharchumann an siopa carthanachta a bheith ar oscailt mí Aibreán/Bealtaine 2022.
 • Go bhfuil Máistirphlean Fuinnimh á ullmhú faoi láthair don cheantar ó Abhainn an Spidéil go Abhainn Chasla agus suas ceantar Sheana Féistín.
 • Go bhfuil ionad nua beartaithe le tógáil i gCois Fharraige, “a dhéanfaidh margaíocht ar theanga agus ar oidhreacht na Gaeilge agus ar theangacha ceilteacha eile chomh maith le Mol Digiteach”. Tá fo-choiste á chur le chéile go luath chuige sin.
 • Go raibh luach €1,709.610 ag an infheistíocht a rinne an comharchumann leis an airgead ó na muilte gaoithe. Is ionann san agus brabach de €208,268.85 déanta ar an infheistíocht.
 • Go bhfuil freagracht glactha ag an gComharchumann as an bPáirc Spraoi in aice le Páirc an Chnoic agus go bhfuil fo-choiste bunaithe “le sláinte agus sábháilteachta na n-úsáideoirí a chinntiú chomh fada agus is féidir”.
 • Go bhfuil an comharchumann ag tacú leis an ngrúpa oibre de chuid an Chumann Forbartha le Coill Phobail a fhorbairt i gCois Fharraige agus go mbeifear ag breathnú ar thalamh an Údaráis féachaint an mbeadh aon chuid feiliúnach don togra.
 • Go bhfuil Siúlóid Chois Cladaigh á fhorbairt i gcomhar le Údarás na Gaeltachta.

Deireadh le Traidpicnic?

Coiste Fhéile Traidphicnic ar stáitse, ó chlé: Bridge Barker, cathaoirleach; Sara Howlin, Steve Mac Suibhne agus Liam Collins

An meitheal oibre a d’eagraigh chuile Iúil le deich mbliain anuas an fhéile TRAIDPHICNIC sa Spidéal, a d’fhógair go bhfuil sos á thógáil acu agus nach mbeidh TRAIDPHICNIC ag dul ar aghaidh an chéad bhliain eile.

Ó chlé: Bridge Barker, Sara Howlin, Steve Sweeney agus Liam Collins.

Tá sé fógraithe ag an meitheal a eagraíonn Traidphicnic sa Spidéal, tús mí Iúil gach bliain, nach mbeidh an fhéile ag dul ar aghaidh an chéad bhliain eile. Tá sos á thógáil ag an meitheal deonach, a d’oibrigh go cruaidh is go héifeachtach ar feadh na mblianta: Liam Collins, Steve Sweeney, Sara Howlin agus Bridge Barker.

Thosaigh an fhéile deich mbliana ó shin agus d’fhás sé ó shin le bheith áirithe ar cheann de na féilte ceoil traidisiúnta is mó sa tír, ag mealladh scoth na gceoltóirí is na n-amhránaithe ag An Spidéal, ach ag tabhairt ardáin chomh maith do na ceoltóirí is na fonnadóirí áitiúla, go speisialta na daoine óga.


Club Leabhar Chois Fharraige

Beidh Club Leabhar Chois Fharraige ag teacht le chéile i dTigh Mholly, Indreabhán, ar an gCéadaoin seo chugainn, 15 Nollaig, ag 8.00pm, chun plé a dhéanamh ar an úrscéal ‘Rún an Bhonnáin’ le Proinnsias Mac an Bhaird. Sárleabhar atá ann faoi ‘serial killer’ ag Oireachtas na Gaeilge! Tá an leabhar ar fáil sa siopa leabhar atá ag Cló Iar-Chonnacht, ar chúl na Ceardlainne sa Spidéal.


Bonn Airgid ag Bearna/Na Forbacha

Tá bonn airgid le bronnadh ar an gclub iomána, Bearna/Na Forbacha san athbhliain ó Fhondúireacht Seosamh Mhic Dhonncha, a reachtálann Glór na nGael i gcomhar le Cumann Lúithchleas Gael. Ba iománaí mór le rá é Seosamh Mac Donncha, nó Joe Mc Donagh, mar ab fhearr aithne air, a bhí ina ionadaí ar an bhfoireann a bhain Craobh na hÉireann do Ghaillimh sa mbliain 1980.

Bhí cónaí ar Joe i mBearna go dtí gur bhásaigh sé sa bhliain 2016. Tá sé tráthúil mar sin go bhfuil an bonn airgid in onóir Joe le bronnadh ar club iomána BEARNA/NA FORBACHA san aithbhliain.

Seo a leanas an fochoiste a chuir an t-iarratas le chéile: Murt Ó Cualáin, Tomás Ó Síochán, Tadhg Ó Cualáin agus Jamie Ó Coincheanainn agus tá siad fíor bhuíoch le chuile dhuine a thug cabhair dóibh.

Beidh an bronnadh den bhonn airgid ar bun i bPáirc an Chrócaigh san athbhliain.


Galf Chois Fharraige

Ar an Satharn seo chaite chuir Cumann Gailf Chois Fharraige tús le séasúr nua gailf ar chúrsa Bhaile an Róba. Seo a leanas na torthaí ón gcomórtas:

Buaiteoir: Pádraig Ó Cualáin (39) 40pt; Dara áit: Pádraig Ó Conghaile (25) 39pt.

 

Catagóir 1: Buaiteoir: Alo Ó Conghaile (24) 34pt; Dara áit: Feargal Ó Mainnín (8) 32pt.

 

Catagóir 2: Buaiteoir: Declan O Toole (24) 36pt; Dara áit: Tomás Ó Conghaile (22) 35pt.

 

Catagóir 3: Buaiteoir: Eoin Ó Durcáin (39) 37pt; Dara áit: Manus Ó Conghaile (38) 36pt.

 

Catagóir 4: Buaiteoir: Séamas Ó Loideáin (29) 39pt.

Beidh an chéad imeacht eile ar bun ag Cumann Gailf Chois Fharraige i mBaile Chonaola ar an Satharn, 19 Feabhra. Tá fáilte roimh bhaill nua i gcónaí. Tuilleadh eolais ar fáil ó Phádraig ag 087 2525465.


Club Scannán

An Déardaoin seo, 9 Nollaig, beidh scannán faisnéise spéisiúil NEW YORK OUR TIME, á thaispeáint i Seanscoil Sailearna, an scannán deireanach den séasúr seo. Vivienne Dick, scannánadóir ó Dhún na nGall, a rinne an scannán. Chaith Vivienne tréimhse ag teagasc scannánaíocht i gCluain Mhuire, ar chúrsa chéime de chuid GMIT.

Is féidir níos mó eolais faoi na scannáin agus na ticéid, ach dul ag an suíomh CLUBSCANNAN@nullGMAIL.COM. Ar mhaithe le sláinte agus sábháilteacht an lucht féachana teastaíonn teastas Covid le freastal ar na scannáin i Seanscoil Sailearna faoi láthair agus ní mhór masc a chaitheamh le linn an scannáin chomh maith. Ní bheidh cead isteach ach ag 40 duine le go gcloífear le rialacha sábháilteachta Covid.

Tá súil ag an gClub Scannán tús a chur le séasúr nua scannán ar an Déardaoin, 27 Eanáir, 2022.


Torthaí Spóirt ón Deireadh Seachtaine

 • Sacar (Roinn I): Cois Fharraige 1, Colga 7.
 • Sacar (Cailíní faoi 15): Bearna/Na Forbacha 7, Athenry 0.
 • Sacar (faoi 16): Bearna/Na Forbacha 2, Athenry 4.
 • Sacar (faoi 14): Bearna/Na Forbacha 0, Mervue Utd. B 2.
 • Sacar (faoi 16): Macdara 3, St. Bernard’s 2.
 • Sacar (Cailíní faoi 13): Bearna/Na Forbacha 1, Athenry 5.
 • Sacar (faoi 18): Bearna/Na Forbacha 1, Tuam Celtic 3.

8 Nollaig 2021