Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga

tá ár láithreán gréasáin le teacht

nó téigh go Cumann Forbartha Chois Fharraige

Fáilte go láithreán gréasáin Fhóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga.

Ní hé seo an láithreán críochnaithe dár ndóigh. Tá sé sin á fhorbairt faoi láthair agus foilseofar anseo go luath é. Idir an dá linn, seo roinnt eolais fúinn.

Fógraíodh in Acht na Gaeltachta 2012 go n‑ainmneofaí Limistéir Pleanála Teanga (LPT) ar fud Ghaeltachtaí na hÉireann, go dtabharfaí dhá bhliain do phobail na limistéar sin plean teanga a réiteach dá gceantar féin agus go mbeadh seacht mbliana ina dhiaidh sin ag chuile cheantar chun an plean a chur i bhfeidhm.

Leagadh amach LPT Chois Fharraige, áit a chuimsíonn an ceantar ó Ros a’ Mhil go dtí na Forbacha, agus bunaíodh Fóram Chois Fharraige um Pleanáil Teanga ar a raibh ionadaíocht ag eagrais dheonacha phobail, eagrais forbartha pobail agus ag eagraíochtaí spóirt agus siamsaíochta le hiarratas a chur chun cinn plean teanga do cheantar Chois Fharraige a chur i dtoll a chéile.

D’éirigh le hiarratas an Fhóraim, síníodh conradh le hÚdarás na Gaeltachta agus fritheadh maoiniú ón Údarás leis an bPlean Teanga a réiteach. Ghlac an Roinn Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta le Plean Teanga Chois Fharraige i bhFómhar na bliana 2017. De bhrí gur feidhmiú an Phlean Teanga gnó an Fhóraim feasta, b’éigean an Fóram a chlárú mar chuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí faoi mar a leagadh amach sa bPlean. Tharla sin i bhFómhar na bliana 2019.

Is féidir le heagrais sa bpobal a bheith ina gcomhaltaí sa gcuideachta agus is é Bord Stiúrtha an Fhóraim a stiúrann gnó na cuideachta ó lá go lá. Tá suas le scór go leith eagras idir chumainn shóisialta, eagrais spóirt agus cultúrtha, agus ionaidaithe ó chuile leibhéal oideachais agus na óige cláraithe go dtí seo.

Chuir Katie Ní Loingsigh tús lena cuid cúraimí mar Oifigeach Pleanála Teanga leis an bhFóram i dtús mhí Márta 2020 agus tá Aoife Ní Chonghaile ag tacú léi ó lár mhí Iúil 2020. Cúraimí na hóige go háirid atá ar Aoife.

Foilseofar tuilleadh eolais anseo sna míonna atá amach romhainn.